Eerdere officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 28 mei 2014

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

 

Dierensterfte en stank in de Stokhasseltvijver

In de vijver aan de Stokhasseltlaan in Tilburg sterven sinds enkele weken massaal eenden en vissen. Op verschillende plekken in de vijver drijven kadavers tussen andere rotzooi in het water. Ook bereiken ons berichten dat de vijver lek zou zijn. Eerder in de commissie hebben wij al aandacht gevraagd voor dit probleem.
Deze bedreiging voor de volksgezondheid, de bezorgdheid van de buurt, de stankoverlast en niet op het minst ook het leed dat dieren die leven in en rond de vijver wordt berokkend baart ons grote zorgen.
Omroep Brabant schenkt er inmiddels ook aandacht aan: http://brabantn.ws/2up

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Is uw college op de hoogte van het lek en de dierensterfte in de vijver aan de Stokhasseltlaan? Kunt u aangeven sinds wanneer de eerste meldingen uw medewerkers hebben bereikt?

2 Welke maatregelen heeft u genomen naar aanleiding van deze meldingen?

3. Op welke manier onderhoudt u contact met de omwonenden over de situatie in de vijver. Kunt u een overzicht geven van contactmomenten met bewoners die een melding bij u hebben gemaakt?

4. Kunt u aangeven wat de waterkwaliteit is op dit moment van de vijver. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid? Zijn er meer dieren in de gevaar? Hoe informeert u bewoners en bezoekers hierover?
5. Waarom heeft u eigenlijk niet direct de vijver leeggepompt of omheind, maar houdt u deze situatie nu al enkele weken gewoon in stand? Met de zomer in aantocht neemt de overlast alleen maar toe op het gebied van stank, rottende kadavers en bijbehorende risico’s voor de volksgezondheid. Het verbaast ons dat u deze situatie nu al een tijdje zo laat. Kunt u dat verklaren?

6. Waarom pleegt u niet gewoon herstelmaatregelen? Het zal toch niet als een verrassing komen dat na een aantal jaren er groot onderhoud gepleegd moet worden op werken in de stad, waaronder vijvers? Kunt u in dat kader een overzicht geven van onderhoudsplanningen op het gebied van deze vijver?

7. Klopt het bericht dat uw medewerkers eerder dit jaar de fonteinen uit de vijver hebben gehaald? Klopt het dat daardoor de vijver een poel met stilstaand water is geworden? Kan het zijn dat door het ontstane zuurstofgebrek het water gaat stinken en rotten en de vissen, eenden en mogelijk ook andere dieren sterven?

8. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente een zorgplicht hebben ten aanzien van alles wat leeft binnen onze gemeentegrenzen, dus ook kinderen, mensen, vissen en eenden? Wat vindt u er zelf van als blijkt dat u door het gebrekkig onderhoud aan de vijver en het actief verslechteren van de waterkwaliteit (door het verwijderen van de fonteinen) direct verantwoordelijk bent voor dierensterfte en het bewust nemen van een risico voor de volksgezondheid op een plek waar ook kinderen spelen?

In afwachting op uw antwoord in de hoop dat de komende weken de temperatuur niet teveel stijgt.

De LST fractie;
Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk

 

 


29 juli 2014

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016