24 juni 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betreft: Aanvullende vragen.                                                                                   Tilburg, 28 maart 2009


Oliemeulen moet behouden blijven voor Tilburg!

De LST is kwaad om de houding van de gemeente inzake de teloorgang voor Tilburg van de reptielenhuis/dierenpark de Oliemeulen, sinds decennia lang een typisch Tilburgse voorzieningen. Terwijl voor miljoenen vertimmerd en verhuisd qua allerlei niet-Tilburgse culturele voorzieningen, steekt de gemeente Tilburg geen vinger uit voor de Oliemeulen. Jan Walhout, directeur van De Oliemeulen zegt in een interview: “Met deze stad voelen wij ons nauw verbonden. Alleen lukt het de gemeente Tilburg tot dusver niet om ons een goede alternatieve locatie aan te bieden. Ze claimt nu geen grond hiervoor te hebben (…).”

De LST heeft het college diverse malen gewezen op de de wens van de Oliemeulen om te verkassen. In een open brief hebben we het college een alternatieve lokatie aangewezen. En in een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie hebben we de opdracht gegeven een kinderboerderij in de Reeshof te combineren met een milieu-educatieve functie en aan te haken bij bestaande organisaties, ZOALS DE OLIEMEULEN!!! (zie bijlage)

De LST vraagt zich dan ook af:

1) Vindt u met de LST kost wat kost dat de Oliemeulen behouden moet blijven voor Tilburg?
2) Waarom beweert u dat er geen geschikte gronden zijn als fracties als de LST en TVP moeiteloos
    WEL lokaties weten en aandragen?
3) Lezen we in deze reactie en in het nieuwe voorstel rond kinderboerderijen dat de gemeente
    andere keuzes maakt de motie van de LST experes niet uitvoert?

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert

BIJLAGE:

Open brief aan het college van b&w van Tilburg 24 juni 2008

Betreft: Milieu-educatiecentrum in Tilburg-West

Reeshof hangt weer aan de laatste mem

Directe aanleiding: Uw wethouder Paul Wethouder Paul Huijgen bezoekt deze week een aantal kinderboerderijen in stad. Hii wil, volgens het persbericht, meer te weten komen over de dagelijkse gang van zaken. Hij gaat ook met beheerders en vrijwilligers van gedachten wisselen over de toekomst van de kinderboerderijen in de stad. In een persbericht stelt Huijgen dat de kinderboerderijen unieke plekken zijn voor ontmoetingen tussen jong en oud. “Plekken die we moeten koesteren", aldus Huijgen. en "Er is ruimte voor natuureducatie voor kinderen en hun ouders. Met de bezoekjes die ik afleg wil ik graag de wensen en behoeften van de direct betrokkenen horen. Op die manier kan ik kijken wat er nodig is om de boerderijen te verbeteren en te behouden voor de stad."

Opvallend in het programma van Huijgen is dat hij NIET de Reeshof en Tilburg-West bezoekt, terwijl JUIST daar in de meest kinderrijke buurt van Tilburg, vele burgerinitiatieven worden ontplooid. Zoals voor een breed milieu-educatiecentrum. Vandaar dat wij het college doormiddel van deze open brief willen wijzen op de ontwikkelingen en wensen in dat stadsdeel.
Overigens gaat dit verder dan de sec een eventueel kinderboerderijtje bij de Dongevallei (zie coalitie-akkoord) dat wij maar ten dele beschouwen als de uitvoering van onze eerdere motie. Wij stellen een bredere opzet voor.

Inleiding

Tilburg-West kenmerkt zich door zeer veel groen. Weliswaar versnipperd en ook ‘gespreid beleefd’, zoals de Oude Waranda, het Wandelbos, Golfbaan, Drijflanen, Reeshofbos, de Groene Kamer enzovoorts.
Met dit voorstel willen de indieners toewerken naar meer samenhang in het gebied en een betere beleving van de groene rijkdom.
Zo zouden enkele fysieke aanpassingen in het gebied (zoals herinrichting van de Drassige Driehoek, meer wandel- en fietspaden, een milieu-educatiecentrum) de natuur dichter bij de bewoners kunnen brengen.
Het idee sluit goed aan bij de wensen van vele fracties om als gemeente actiever te worden op het gebied van milieu-educatie richting jongeren. Gelet op het feit dat een zeer groot deel van de Tilburgse jongeren in Tilburg-West woont, is dit voorstel bewust als aanvulling bedoeld op de ontwikkelingen op dat gebied in Moerenburg/Tilburg-Oost.

Onlangs heeft het Reeshofbos een fikse opknap- en onderhoudsbeurt gehad. De bestaande paden- en lanenstructuur is gehandhaafd terwijl een nieuw nature-trail (natuurpad) is aangelegd dwars door de afwisselende bospercelen. De ontwerpers (bewonerswerkgroep) maakten hierbij vooral gebruik van al bestaande ‘clandestiene’ paadjes. Zaken die de bezoekers normaal niet op zouden merken komen zij tegen op de nature-trail. Zoals de verscheidenheid van begroeiing en het hoogteverschil in het bos. Borden met uitleg verschijnen bij de ingangen verschijnen en ook in het bos langs de nature-trail zal zo nu en dan het een en ander middels borden verduidelijkt worden. Zoals bijvoorbeeld het aardige feitje dat de gekweekte dennen in het Reeshofbos vroeger bestemd waren als stuthout en als zodanig verkocht werden aan de Limburgse mijnen.

Hoewel het Reeshofbos steeds drukker wordt bezocht, is het aangewezen als één van de pilotprojecten met betrekking tot de biodiversiteit in het kader van de internationale Countdown 2010 en het LAB-project (Local Action for Biodiversity). Een initiatief waarvan de gemeente Tilburg in 2005 de eerste stedelijke ondertekenaar was. Bedoeling is de stadsnatuur, in dit geval het stadsbos aan de Reeshofdijk te versterken door er meer diversiteit in mogelijk te maken. In het Reeshofbos worden met dat doel wat meer open plekken gecreëerd om vooral struikbegroeiing mogelijk te maken. Struikbegroeiing die dan weer diverse insecten, vogels en kleine zoogdieren aan gaat trekken.

In het najaar van 2007 stond het reguliere 5-jaarlijkse bosonderhoud op het gemeentelijke programma. In nauw en nuttig overleg tussen de uitvoerders, de bewonerswerkgroep en ambtelijke ondersteuners zoals gebiedsteam west en de stadsecoloog is dat onderhoudsprogramma aangepast aan de nieuwe plannen. Het is een combinatie van regulier onderhoud en het realiseren van een aantal aanpassingen om het hierboven beschreven plan te realiseren.

Fase twee van het Reeshofbos zal de grootste natuurwinst gaan brengen als de drassige driehoek
(6 hectare) die nu nog als landbouwgebiedje functioneert verworven kan worden. Op dit moment overlegt het Waterschap de Brabantse Delta met de eigenaar van deze grond met als doel de grond te verwerven.

Die driehoek zou dan een open gebied kunnen worden met een meanderende Oude Leye er door heen. De sloot die nu nog kaarsrecht door het gebied snijdt. Door de herinrichting zal de hele driehoek zijn historische naam eer aan gaan doen en dus echt drassig worden. Bij die laatste herinrichting houdt het ontwerp, niet in het minst ook rekening met de wensen van het waterschap de Brabantse Delta die de zorg voor waterberging bij incidentele hevige regenval hebben. Populair gezegd zal de drassige driehoek bij die zware regenval het water bergen wat anders voor problemen zou kunnen zorgen in een aantal woongedeelten van de Reeshof. In die tweede fase zal ook de nature-trail dat nieuwe natuurgebiedje doorkruisen om een extra natuurbeleving toe te voegen. In de punt van de driehoek komt dan een verhoogd uitzichtpunt waar vanuit u diverse zichtlijnen heeft het hele gebied in, zowel over de drassige driehoek als naar de bospercelen. Dat de versterkte biodiversiteit gemaximaliseerd zal gaan worden door de introductie van de natte 6 hectares zal duidelijk zijn.

Een derde fase van de herinrichting zou kunnen zijn:
- de inrichting van een parkeerterrein en de vestiging van een milieu-educatief-centrum op de hoek
  Reeshofdijk/Zwartvenseweg. Die hoek ligt centraal als het bladsteeltje van een klavertje vier tussen
  Stadsbos Reeshof, Wandelbos, Recreatiestrook (Zeven Geitjes/Bosvreugd) en de Oude Waranda.

Concreet stellen de initiatiefnemers in de Reeshof en West voor om:

- In nauw overleg met de werkgroep Biodiversiteit & natuurrecreatie Reeshofbos (een samenwerking
  tussen Reeshof-bewoners; Ed Jacobs, Dion Voskens, Bram van Beurden en Jan van Beurden) en in
  overleg met het waterschap Brabantse Delta de plannen voor deze fase 2 te realiseren:
- Aankoop Drassige Driehoek te bespoedigen
- Het laten doorkruisen van het natuurgebiedje met een nature-trail dat met in de punt van de driehoek
  nieuwe natuurgebiedje een verhoogd uitzichtpunt met diverse zichtlijnen het hele gebied in
- Te onderzoeken hoe het gebied toegankelijker gemaakt kan worden doormiddel van de aanleg
  van een parkeervoorziening
- Een milieu-educatiecentrum te realiseren. Dat zou fysiek punt in het gebied moeten zijn. Qua beheer
  en invulling van de milieu-educatie zou dit centrum moeten samenwerken met het Natuurmuseum en
  de milieu-educatiefaciliteiten in Moerenburg.
- Mede-huurders en initiatiefnemers benaderen voor dit nieuwe milieu-educatiecentrum in Tilburg-West.
Mogelijke verbindingen zouden gelegd kunnen worden met bijvoorbeeld
Stichting de Gaarde in Udenhout dat op termijn een nieuwe lokatie zou willen, aanpalend aan natuur-, tuinbestemmingen,
De Oliemeulen die graag een nieuwe lokatie zou willen omdat zij wil uitbreiden en omdat de verhuurder het pand aan de Reitse Hoevenstraat graag een andere bestemming wil geven
Scoutinggroep Celtica, een enthousiaste jongerengrpep in Tilburg-West die graag in de natuur een nieuw onderkomen zoekt
En diverse andere organisaties

Graag zouden wij van het college willen vernemen hoe zij tegenover deze initiatieven en plannen staan.

Arjen Roos, Hans Smolders, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert


 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                 22 juni 2009

Oliemeulen niet tevreden over samenwerking met Tilburg

De LST heeft in schriftelijke vragen en in debatten in de raad en commissies geregeld aandacht gevraagd voor dierenpark de Oliemeulen dat voor Tilburg verloren dreigt te gaan. Het blijft echter opvallend stil rond de gesprekken tussen de gemeente en eigenaar Jan Walhout. De laatste trok dan ook aan de bel bij de Lijst Smolders Tilburg. Reden voor een gesprek met de heer Walhout.

De Oliemeulen, momenteel gevestigd aan de Reitse Hoevenstraat, heeft bij de gemeente Tilburg een ambitieus uitbreidingsplan ingediend waarbij een investering is gemoeid van maar liefst 12 miljoen euro!. Het voormalige reptielenhuis wil doorgroeien naar een dierenpark van 5 hectare. De gemeente heeft De Oliemeulen vorig jaar een subsidie toegekend van 10.000 euro om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Daaruit zijn drie locaties naar voren gekomen die mogelijk in aanmerking komen: De Groene Kamer in Tilburg West, Koolhoven en Tilburg Noord-Oost. De Werkgroep Reeshofbos reikte zelf de lokatie de Drassige Driehoek aan, ten zuiden van het Reeshofbos.

Het dierenpark had eerder laten weten mogelijk Tilburg te verlaten, omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. De directie heeft al geïnformeerd bij de gemeente Loon op Zand en werd daar met open armen ontvangen.
De voorkeur van het college gaat uit naar vestiging van het park in de Groene Kamer, het landschapspark dat tussen Tilburg en Hulten wordt aangelegd. Gemeente, Groene Kamer en de eigenaren van De Oliemeulen hebben daar al de eerste verkennende besprekingen over gevoerd. Het dierenpark zou een aanvulling zijn op de milieu-poot van de Groene Kamer.
Directeur Jan Walhout van de Oliemeulen is niet bepaald te spreken over de samenwerking met de gemeente: “Ik heb al diverse gesprekken gevoerd met de wethouders Hamming en Möller, maar er gebeurt helemaal niets. Ja, vorig jaar heeft de Rooi Pannen pal tegen mijn achtertuin een gigantische zwarte blokkendoos gebouwd waardoor de sfeer hier totaal veranderd is. Niet meer zo intiem als vroeger. Ook het houden van vogeldemonstraties is een stuk moeilijker geworden door dat massieve stuk hoogbouw. Ik wil dus wel verhuizen met mijn park en naar mijn idee zijn er wel degelijk mogelijkheden voor de Oliemeulen.”

Reeshofweide
Walhout denkt daarbij aan de Reeshof waar een gros van de Tilburgse jeugd woont: “Zelf zit ik te denken aan een locatie in de Reeshofweide bij de Noordwesttangent achter de Leeuwerik. Daar ligt de bestemming recreatie op. Er is volop ruimte EN ik kan daar aansluiten op bestaande ontwikkelingen in de Reeshof. Niet alleen dor de versterking van d horecastructuur en de sociale cohesie maar ook door het beheer te verzorgen van een wenselijke kinderboerderij in die kinderrijke wijk. En reken er maar op: ik kan dat beter en veel goedkoper dan dat de gemeente zich dat voorstelt. Wij hebben als Oliemeulen de nodige expertise in huis qua dierenverzorging en dat kan van een beheerder via DSW niet gezegd worden. Ook zijn er in andere kinderboerderijen altijd problemen met vrijwilligers. Er is er altjd en tekort aan in aantal maar ook qua beschikbare tijd. Een ander probleem is vaak dat vrijwilligers nogal eens wat voer mee naar huis nemen. Ik vrees dat de kinderboerderij in de Reeshof zonder onze inbreng al snel gedoemd is te mislukken. Doodzonde. Ik zou dat idee graag oppakken.”

Onzin
Walhout wijst naar de gemeente Tilburg: “Er wordt beweerd dat vestiging in de Reeshofweide onmogelijk is door obstakels in de ontsluiting. Ik zou niet weten welke! Is daar ooit onderzoek naar gedaan? Volgens mij is dat argument totale onzin. Er liggen nu al goede wegen!

De Lijst Smolders Tilburg heeft dan ook de volgende vragen

  1. De LST heeft meerdere malen gewezen (in brieven, debatten, moties en schriftelijke vragen) op de unieke kans om de Oliemeulen te betrekken bij de realisatie van een kinderboerderij/annex milieueducatiecentrum in de Reeshof…waarom grijpt u die kans niet?
  2. Walhout noemt een aantal voordelen van zijn organisatie voor het netwerk aan kinderboerderijen (zoals geschoold personeel versus een coördinator van de DSW), bent u het met zijn relaas eens?
  3. U wilt Tilburg altijd zo graag op de kaart zetten; de Oliemeulen STAAT AL OP DE LANDELIJKE KAART, waarom spant u zich niet harder in voor het behoud van de Oliemeulen op de kaart van Tilburg?
  4. Wat is de achterliggende argumentatie achter de bewering dat de Reeshofweide achter de Leeuwrik niet goed ontsloten kan worden?
  5. Heeft u überhaupt een en ander wel eens onderzocht zoals o.a. vraag 4 en zo ja, kunt u ons dan dat onderzoek per direct doen toekomen?

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Patrick v/d Wijgert


 

 

Video over de reptielenhuis de Oliemeulen
Brabant 10 - Oliemeulen wil in Tilburg blijven - 25 juni 2009

 


2 juli 2009

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016