Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

MOTIE

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 19 mei 2008.

 

Constaterende dat:

 • Het financieel geweten, registeraccountant de heer Verstraeten , mede is opgestapt door het lichtzinnig omgaan met het uitgeven van belastinggeld bij het Midi-theater.
 • Er geen hoorzitting is geweest waar de raad vragen zou moeten kunnen stellen aan alle betrokken partners over hun werkelijke bijdrage aan het project, hoe hard de afspraken zijn en of ze zich eenvoudig kunnen terugtrekken.
 • Het Midi-theater geleid heeft tot de val van het gehele College
 • Adje die als uithangbord Tilburg op de kaart wil gaan zetten zeer schadelijk kan zijn.
 • De directeur van 013 blijkbaar tijd over heeft om als oppas te fungeren voor dik betaalde ondernemers.
 • Als de verbouwing toch in gang wordt gezet zonder dat "De Raad" tijdig en volledig is geïnformeerd, er een ongekende machtspolitiek bedreven wordt en dat hebben juist de SP,VVD en LST de afgelopen 2 jaar zo vervloekt.

 

Overwegende dat:

 • In uw nieuwe coalitieprogramma staat dat risico's vooraf goed moeten worden afgewogen in een open discussie in de raad.
 • De raad geen nieuwe financiële onderbouwing heeft gezien en deze dus niet heeft kunnen bestuderen
 • De raad geen nieuw bedrijfsplan heeft gezien en dat dus niet heeft kunnen bestuderen
 • De raad geen stukken heeft kunnen zien waar zogenaamde vage toezeggingen worden omgezet in harde contracten en deze dus niet heeft kunnen bestuderen.
 • De initiatiefnemers salarissen van 60.000 tot 70.000 euro voor zichzelf eigenlijk erg laag vinden, terwijl u als College deze initiatiefnemers de komende drie jaar maar liefst voor 720.000 euro wilt gaan subsidiëren.

 

Besluit;

Dat u geen definitieve verbintenissen aangaat die het proces van gunning onomkeerbaar maken en de verbouwing van het Midi-theater dus niet wordt gestart alvorens het hoogste orgaan "De Raad" via een nota tijdig kennis heeft kunnen nemen van alle zogenaamde nieuwe feiten en harde toezeggingen en op basis daarvan weloverwogen haar afweging kan maken in een commissie- of raadsvergadering.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016