Noordanus kan beter zelf opstappen

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 2 juni 2014

 

Geacht College,

 

Vestia en Noordanus zeer schadelijke combi voor Tilburg !

Morgen start de 2 e kamer met de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties die maar liefst 6 weken gaan duren!

In de korte periode dat de LST werkzaam is in de raad zijn wij zeer geschrokken van de regenteske en amateuristische werkwijze/houding van burgemeester Noordanus.
De LST was al heel wat gewend met ex burgemeester Vreeman. Toentertijd heeft de Lijst Smolders toch nog 3 jaar lang geprobeerd om met Vreeman tot een normale werk- verstandhouding te komen. Achteraf gezien hebben wij daar heel veel spijt van gehad omdat in al die jaren onze stad zeer veel schade is toegebracht door ex burgemeester Vreeman. Daarom maken wij bij Noordanus eerder de balans op;

 1. Zijn rol bij Vestia en die van de burgemeestersvrouw.
 2. Zijn rol in de achterkamers bij de renovatie van de stadskantoren en de verhuizing v/d bibliotheek.
 3. Zijn falende rol m.b.t. het naar Tilburg toehalen van investeerders.
 4. Zijn rol als voorzitter v/d raad en zijn gedrag tijdens ons eerste serieuze debat.
 5. Zijn falende rol bij de nu al bijna 4 jaar durende Taskforce criminaliteit waar hij constant achter de feiten aanloopt, dweilt met de kraan open en nu uit pure wanhoop maar motorclubjacks is gaan verbieden i.p.v. criminaliteit slim en hard aan te pakken!

Het is voor de LST echt de vraag of burgemeester Noordanus wel in functie kan blijven tijdens de verhoren v/d parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties die deze week van start gaan en maar liefst 6 weken gaan duren.
Daarbij komen er ook nog eens 11 rechtszaken aan zie; http://youtu.be/7YK5cZX2jXg Hierdoor zal de familie Noordanus gedurende een langere periode negatief in het landelijke nieuws komen. De LST voorziet dat ook deze burgemeester zeer schadelijk zal blijken voor het aanzien van onze stad Tilburg.
Wij vinden het verder onbegrijpelijk dat burgemeester Noordanus in het nieuwe college van B&W de portefeuille in- en externe communicatie (incl. stadspromotie) heeft. Voor deze stadspromotie/citymarketing heeft burgemeester Noordanus de komende tijd 6 miljoen euro beschikbaar. De LST vindt Noordanus in combinatie met stadspromotie/citymarketing onaanvaardbaar!

Zelfs bij Hans Spekman is de rol v/d familie Noordanus niet onopgemerkt gebleven.

 

Noordanus is op 3 september 2013 al verhoord in de Rotterdamse rechtbank.
Verder is gebleken dat Noordanus het allemaal niet meer zo scherp ziet als hij vluchtig leest. Ook heeft hij zogenaamd spijt dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een exorbitant hoge pensioenbrief van zijn toenmalige vriend Eric Staal.

Het is voor onze stad dus heel erg slecht als bestuurlijk Tilburg nu als konijnen in koplampen gaat zitten staren en dan maar hoopt dat het allemaal zal meevallen.
Als de negatieve stroom publiciteit op gang komt is het te laat en is Tilburg onherstelbare schade toegebracht. Dit is slecht voor het aanzien van Tilburg en met deze citymarketing gaat onze stad niet voorruit, maar juist achteruit.
De Lijst Smolders zou het verstandig vinden van burgemeester Noordanus als hij inziet dat de Parlementaire Enquête, de batterij rechtszaken rond Vestia in combinatie met de familie Noordanus zeer schadelijk is voor Tilburg. Burgemeester Noordanus zou in het belang van Tilburg snel de eer aan zichzelf moeten houden.

 

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van deze schriftelijke vragen:

1 . De Lijst Smolders heeft tussen 2006-2010 vaak de vinger op de zere plek gelegd en ook steeds achteraf gelijk gekregen. Rekening houdende met de aanhoudende en de aankomende negatieve zaken rondom de familie Noordanus vragen wij aan de huidige burgemeester Peter Noordanus of hij in het belang van Tilburg snel zijn functie zou willen neerleggen?

2. Peter Noordanus plaatste een handtekening onder een exorbitante pensioenbrief van zijn toenmalige vriend Eric Staal terwijl Noordanus al geruime tijd niet meer in functie was bij Vestia. Wat vindt het college hiervan? Vindt u dit integer?

3. Bent u het met de LST eens dat als het om bestuurlijke integriteit gaat en vertrouwen van burgers in de overheid, men zelfs de schijn niet tegen mag hebben?
De burgemeester heeft duidelijk de schijn tegen.
Het college geeft aan sterk te willen gaan sturen op integriteit (cie. Bestuur 26 mei jl.) maar hoe gaat uw college dat dan uitleggen aan de burgers met een burgemeester die eigenlijk een voorbeeldfunctie zou moeten hebben m.b.t. integriteit?

4 . Kan de burgemeester ons informeren over het mislukte project Bergsche Haven in Bergen op Zoom, waar burgemeester Noordanus eerst die gemeente 'onafhankelijk' had geadviseerd en vervolgens bestuursvoorzitter was geworden van bouwbedrijf AM die de opdracht gegund kreeg?

5 . Zijn er mogelijk nog meer dossiers uit het verleden van burgemeester Noordanus waar wij nog geen weet van hebben, die kunnen leiden tot problemen of gerechtelijke procedures. Wil burgemeester Noordanus daar volledige openheid over geven, zodat wij als Raad weten waar we aan toe zijn?

6. Bent u het met de LST eens dat op zijn minst de portefeuilles in- en externe communicatie inclusief stadspromotie/citymarketing van burgemeester Noordanus per direct moeten worden overgedragen aan de wethouders?

7 . Burgemeester Noordanus blijkt weinig vertrouwen te hebben in een goede afloop over Vestia. Tijdens een schorsing van zijn verhoor in de Rotterdamse rechtbank, 3 september 2013, zegt hij m.b.t. de Parlementaire enquêtecommissie " daar zullen ze wel weer een burgemeester willen grillen ". Heeft de rest van het college wel vertrouwen in de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties?

 

De LST fractie;

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk

 

 


4 juni 2014

klik hier voor een vergroting

 

Noordanus 1 termijn en zeker niet langer

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 11 juli 2014

 

Geacht College,

 

Geen nieuwe termijn burgemeester Noordanus in Tilburg

De Lijst Smolders wil zo snel mogelijk af van burgemeester Noordanus, maar door de lafheid van de Tilburgse politiek is daar geen meerderheid voor. Daarom wil de LST al wel duidelijkheid of Noordanus gaat stoppen als zijn 1e termijn afloopt en wij in Tilburg eindelijk eens geen arrogante en regenteske burgemeester krijgen maar een kundige BURGERVADER .

Een groot deel van de Tilburgse politiek is het arrogante en regenteske gedrag van de burgemeester ook meer dan zat, maar is zoals gewoonlijk te laf om dat te zeggen laat staan in te grijpen.
Zolang een meerderheid op basis van machtspolitiek deze burgemeester laat zitten, kan de LST niets anders dan zakelijk met deze burgemeester omgaan en zoals men gewend is zullen wij daarbij ook alle fatsoensnormen in acht nemen. Wij laten ons echter niet voor de gek houden, dus een gesprek op inhoud of een koffiegesprek met de burgemeester is voor de LST niet meer nodig.
De burgemeester gaat trouwens niet over de inhoud en het beleid maar juist de wethouders die het vaak volstrekt laten afweten waardoor de burgemeester de ruimte krijgt om zijn lusten bot te vieren.
We zagen dat eerder ook al bij ex-burgemeester Vreeman.

Wij vinden het overigens zeer geniepig van burgemeester Noordanus dat hij in het openbaar en in debatten zegt dat hij met Hans Smolders in gesprek wil gaan maar dat juist niet doet. In werkelijkheid wacht fractievoorzitter Smolders al vanaf oktober 2013 op zo'n gesprek welke Noordanus had beloofd, maar tot op de dag van vandaag is hij zijn belofte niet nagekomen.
De LST heeft in januari 2014 daar al haar ongenoegen over geuit in een open brief, zie; http://www.smolderstilburg.nl/open-brief-burg-noordanus.pdf
De arrogante reactie van Noordanus was dat hij nog met alle lijsttrekkers zou gaan spreken.
Dat gesprekje duurde amper 30 minuten en ging over de verkiezingen en coalitievorming.
Het is burgemeester onwaardig om steeds de schijn te wekken alsof hij, Noordanus, van goede wil is.
Ook stoort ons het hoge Vestia-gehalte van deze burgemeester die zichzelf ook nog een sociaal democraat (PvdA) durft te noemen! Tilburg verdient duizend keer beter.

Hoeveel groter moet onderstaande lijst nog worden voordat de Tilburgse politiek wél ingrijpt:

 • Wij vinden het onacceptabel dat terwijl Noordanus al burgemeester van Tilburg was en al heel lang weg was bij Vestia, hij toch een Vestia-pensioenbrief heeft ondertekend van zijn toenmalige vriend Eric Staal. Dat kan gezien worden als valsheid in geschrifte . Nu hij zich moest verantwoorden voor de parlementaire enquêtecommissie vertelt Noordanus dat hij niet zo goed wist wat hij had ondertekend en wellicht beter had moeten lezen.
 • Wij vinden het burgemeester onwaardig als Noordanus in het openbaar en in debatten zegt dat hij met raadslid Smolders in gesprek wil gaan, maar in werkelijkheid geheel tegenstrijdig handelt om zo onterecht Smolders als onredelijk weg te zetten.
 • Wij vinden het onacceptabel dat Noordanus bij Vestia als sociaaldemocraat het besluit nam om voor zijn vriend Eric Staal versneld (dus tegen de geldende afspraken in) zijn salarisplafond naar voren te halen , waardoor Eric Staal jarenlang nog meer euro's binnen kon harken dan hij al deed.
 • Wij vinden het arrogante en regenteske optreden van Noordanus bij de Parlementaire enquêtecommissie burgemeester onwaardig. Hij verweet de commissie onzinnige vragen te stellen en vernederde ze ook nog even omdat hij vond dat zij een commissie 'van spijt' aan het worden waren. Dit is walgelijk als je je beseft dat het gaat om een onderzoek waar 2 miljard publiek geld is verdampt als sneeuw voor de zon.
 • Wij vinden het optreden van Noordanus bij de hoax "Gay Village", burgemeester onwaardig waarbij zijn gigantisch arrogante en regenteske houding weer eens duidelijk werd. Hij stond erbij en keek ernaar zelfs toen al na enkele uren duidelijk werd dat ook raadsleden door hem op het verkeerde been waren gezet. Hij greep ook niet in nadat hij herhaaldelijk door de gevestigde media was bevraagd over "Gay Village". Er is door Noordanus meer dan 24 uur gewacht om in actie te komen nadat het ANP de gemeente Tilburg op de lijst van onbetrouwbare bronnen plaatste. Dat getuigt van het niet begrijpen van de reikwijdte en beperkingen van het burgemeesterschap. Vervolgens dit te bagatelliseren als 'vervelend' en te zeggen dat na een gesprekje met de media de kous wel af zal zijn is regentesk.
 • Wij vinden zijn rol in de achterkamers bij de renovatie van de stadskantoren en de verhuizing van de bibliotheek bedenkelijk, maar ook 4 jaar onderhandelen met Fontys is een aanfluiting.
  Ook is het absurd om nu een peperdure bibliotheek te zien als aanjager in de Spoorzone als vervanger van Fontys. Daarmee wordt ook zichtbaar hoe zijn rol m.b.t. het naar Tilburg toehalen van investeerders faalt.
 • Wij vinden zijn rol als voorzitter van de Raad en zijn gedrag tijdens ons eerste serieuze raadsvergadering (19 mei jl.) onaanvaardbaar waar hij met vermeende grapjes en functionele luchtigheid het debat doelbewust oneigenlijk probeert te beïnvloed en zelfs op belangrijke momenten het debat niet de ruimte gaf.
 • Wij vinden het onaanvaardbaar dat Burgemeester Noordanus na een valse beschuldiging tegen zijn raadslid Smolders veertien dagen lang helemaal niets van zich laat horen aan betrokkenen en volstrekt niet handelt als voorzitter van alle raasleden . Blijkbaar kwam dit Noordanus goed uit. Gelukkig is de actie "beschadiging Smolders" mislukt en de valse beschuldiging als een boemerang terug in het eigen gezicht terecht gekomen.
 • Wij vinden Noordanus falen bij zijn nu al bijna 4 jaar durende Taskforce criminaliteit waar hij constant achter de feiten aanloopt, dweilt met de kraan open en nu uit pure wanhoop maar motorclubjacks is gaan verbieden i.p.v. criminaliteit slim en hard aan te pakken!
 • Wij vinden zijn opvattingen over de vertrouwelijkheid m.b.t. de Taskforce "met een rondje met de pet langs de gemeenteraad" onacceptabel , zeker toen we gelijk alles konden teruglezen in de Telegraaf en het daarna in Tilburg nog gewoon vertrouwelijk moest blijven.

Ook bij zijn eigen partijvoorzitter van de PvdA, Hans Spekman , is de rol v/d familie Noordanus niet onopgemerkt gebleven. Hij vindt dat de fam. Noordanus slecht toezicht heeft gehouden bij Vestia .

Wij verbazen ons dat dit gedrag van de burgemeester steeds zo makkelijk wordt weggelachen in onze gemeenteraad en het lijkt wel dat als het om partij- en eigenbelang gaat geheel andere (fatsoens) regels gelden.


Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen:

 1. Is Noordanus van plan om langer aan te blijven als burgemeester van Tilburg dan zijn 1e termijn die op 16 juli 2016 afloopt?
 2. Als Noordanus zelf aangeeft te willen aanblijven na zijn 1 e termijn, dan denken wij dat daar geen meerderheid voor zal zijn. Bent u het dan met de LST eens dat er op tijd goed gezocht moet gaan worden naar geschikte kandidaten zodat we niet weer opgezadeld worden met vreselijke burgemeesters zoals Vreeman en Noordanus?

 

De LST fractie;

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk

 

 


31 oktober 2014

 


31 oktober 2014

 


31 oktober 2014

 


3 november 2014

 

Motie van wantrouwen


Motie Actueel

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 3 november 2014.

Constaterende dat:

 • Peter Noordanus in het jaar dat hij werd beëdigd als burgemeester van Tilburg een brief van Erik Staal heeft ondertekend terwijl Noordanus al 6 jaar niet meer in functie was bij Vestia. Dit kan en moet gezien worden als valsheid in geschrifte.
 • Peter Noordanus ongeloofwaardig is wanneer hij zegt niet te weten wat hij heeft ondertekend terwijl zijn toenmalige vriend Erik Staal zegt dat Noordanus wel degelijk de stukken goed had gelezen voordat hij ze had ondertekend.
 • Peter Noordanus door de ondertekening van de brief medeverantwoordelijk is voor een gigantisch grote uitkering aan Erik Staal.
 • De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties stelt dat burgemeester Noordanus medeverantwoordelijk is voor het debacle bij Vestia.

 

Overwegende dat:

 • De negatieve publiciteit in de media aan blijft houden over Burgemeester Noordanus.
 • Indieners er geen vertrouwen meer in hebben dat de combinatie Tilburg en burgemeester Noordanus leidt tot de zo gewenste positieve beeldvorming over Tilburg.

 

Spreekt uit;

Het vertrouwen op te zeggen in burgemeester Noordanus.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van de LST, Hans Smolders
De fractie van OPA, Jan van Beurden
De fractie van Voor Tilburg, Linda Oerlemans

 

 

 

De gehele gevestigde politiek in Tilburg wil blijkbaar heel graag verder met een onbetrouwbare Burgemeester!
Dit terwijl bijna alle burgers in Nederland boos zijn op bestuurders zoals Noordanus. Deze onbetrouwbare burgemeester draait alles om, juist hij is boos! Geen enkele zelfreflectie, sterker nog hij klopt zichzelf op de borst nadat hij door de enquêtecommissie medeverantwoordelijk wordt gehouden voor het Vestia debacle. Het rapport van de enquêtecommissie zegt hier letterlijk over; "Het steekt de commissie dan ook dat veel van deze verantwoordelijke bestuurders en commissarissen geen of weinig blijk geven van kritische zelfreflectie op hun handelen. Sterker nog, zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake."

 


4 november 2014


4 november 2014

 


4 november 2014

 


6 november 2014

Klik hier voor een vergroting

 

NIEUWS
7 november 2014

Video
Bestuurders woningbouwcorporaties worden zelden gestraft!

 


27 december 2014

 


18 september 2015

 


6 oktober 2015

 

 

 


18 december 2015

 


6 januari 2016

 


20 februari 2016

 


23 februari 2016

 


7 juni 2016

klik hier voor een vergroting

 

 


16 juni 2016

klik hier voor een vergroting

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016