30 oktober 2008

Klik hier voor een vergroting

 

Raadsvergadering 3 november 2008
Begroting 2009 1e en 2e termijn
Fragment PvdA en LST tijdens begroting 2009
Deel van de Moties en Amendementen

 

Betoog begroting 2009
3 november 2008

Economie
Voorzitter, ik zal beginnen met een uitspraak van Jan Hamming, die hij deed in de Koerier van 22 mei j.l en die luidt als volgt;
"Ik verwacht dat we flink zullen verdienen aan de Midi;
Het theater wordt een cash cow voor de gemeente."
Het zal inderdaad een Cash Cow worden,. maar dan wel voor Adje en de Bonheur Groep maar zeker niet voor de gemeente.
Tegelijkertijd constateert de Lijst Smolders dat grote bedrijven en partijen Tilburg verlaten zoals o.a., ZLTO, VGZ, Deloitte, Ziggo en Walsh Western International.
En wat krijgen we daarvoor terug, zogenaamde creatieve ondernemers zoals Adje, die in werkelijkheid zwaar aan het subsidie-infuus hangen.

Dan maar gelijk naar de Mall, de zogenaamde economische reddingsboei, waar de met veel bravoure aangekondigde leisure niet of nauwelijks terug te vinden is.
Hoe kunnen de 300 winkels in de Mall complementair zijn aan het huidige overaanbod aan winkels? Wat wordt concreet het flankerend beleid en hoeveel geld gaat men daarvoor uittrekken enz. enz.? Er zijn dus nog zoveel onduidelijkheden dat het inhoudelijke debat door de Raad eigenlijk ook pas echt gevoerd kan gaan worden nadat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Juist dan pas... kan de Raad het College inhoudelijk toetsen en controleren of zij wel voldaan heeft aan de 14 criteria die het College zelf heeft opgesteld.
"De Raad aan zet" is hierbij toepasselijker dan ooit!!
Trouwens de gevolgen van een eventueel Mall zullen pas 2 verkiezingen later duidelijk worden.
De LST zou geen 8 miljoen euro steken in een Adje-theater, maar wel in het dwaalgebied.
Dan krijg je een gezellig, complementair en levendig gebied in hartje Tilburg zoals ze in Breda en Den Bosch allang hebben.
Verder heeft het BORT, dat 400 ondernemers vertegenwoordigt, onlangs nog de nodige kritiek geuit op het economisch beleid in Tilburg en vond dit te zwak, doe daar dan iets mee zou ik zeggen!

Maatschappij
Het armoedebeleid lijkt aardig op koers te zijn, maar uw reikwijdte blijft helaas nog te vaak beperkt tot de databanken van de Sociale Dienst. De werkende minima heeft u nog steeds niet in kaart gebracht. De voorziening voor zelfstandige ondernemers blijft helaas beperkt tot de gevallen die u al kent.
Op het gebied van cultuur vliegt u geregeld de bocht uit. Niet alleen met giga-bedragen voor Adje, maar ook met mega-bedragen van 40.000 euro voor wat eters op een brug. Treurig, want voor betrokkenheid van actieve burgers staat u nauwelijks open, zoals ook weer bij het burgerinitiatief voor beplanting van rotondes in Berkel-Enschot. Uw eigen initiatieven daarentegen zien we vaak mislukken, zoals onlangs met de 1200 bloembakken die met grote spoed weggehaald moesten worden omdat ze spontaan naar beneden vielen, maar ook de mislukte sfeerverlichting in de binnenstad is een schrijnend voorbeeld.
Onlangs liet u ook nog ambtenaren een intentieverklaring ondertekenen in Durban, Zuid-Afrika, m.b.t. biodiversiteit maar tegelijkertijd helpt u diezelfde biodiversiteit in de Bokhamer om zeep. De reis naar Durban is wederom een nieuw hoogtepunt in de snoepreis dan wel duurzaamheidsoap, die zeker ook past in het rijtje van boompjes planten in Matagalpa..

Modern Bestuur
Dichter bij huis dan maar weer, want daar presteerde het de politie twee weken geleden in Tilburg om in een halve dag 650 bekeuringen uit te delen en dit terwijl zij bij andere belangrijke taken zoals veiligheid voor de burgers onvoldoende presteert.
Coalitiepartij VVD walgt overigens ook van het huidige veiligheidsbeleid van hun eigen College en wij verwachten van hen dan ook concrete moties op dit terrein en zullen die zeker steunen.
De machtspolitiek van dit college overtreft zelfs de machtspolitiek van het vorige.
Bij de besluitvorming over de Mall is het van de gekke hoe op oneigenlijke gronden het referendum tot stand is gekomen. Tevens heeft het college onder toeziend oog van de projectontwikkelaar een raadsvoorstel met 14 punten opgesteld om deze vervolgens zelf te gaan beoordelen. Dat is als een slager die zijn eigen vlees gaat keuren.
Bestuurlijke integriteit zou tot de kernkwaliteiten van de politiek moeten horen.
Om het draagvlak van de politiek in de samenleving niet nog kleiner te laten worden is het van groot belang dat de politiek zelf integer gedrag vertoont. Sterker nog de politiek moet er zelfs voor zorgen dat de schijn niet tegen is.

Fysiek,
Verder moet het College een actieve rol gaan spelen bij het vinden van een nieuwe locatie voor de Moskee en niet de passieve houding aannemen zoals ze nu doet.
De Stedekestraat is volstrekt niet geschikt voor dit soort grootschalige projecten.
Het mag geen gebed zonder eind worden en de financiële haalbaarheid moet daarom maar eens kritisch getoetst worden door College en Moskeebestuur.
Dan de hoogbouw in bepaalde linten, eindelijk is dat een halt toegeroepen, iets wat de Lijst Smolders op de agenda heeft gezet, zoals ook het niet alsmaar blijven inbreiden. Eindelijk komt er ook extra geld en aandacht voor de oude karakteristieke linten met hun winkeltjes. Verder pleit de LST al diverse malen dat de tijdsduur van wegwerkzaamheden aan belangrijke verkeersslagaders zo kort mogelijk moet zijn en er dus ook 's avonds en in het weekend doorgewerkt moet worden. Gelukkig wordt ook daar nu werk van gemaakt.
Er zijn nog teveel gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsen. Een voorbeeld daarvan zie je hier al voor de deur bij de oversteek van stadskantoor 1 naar het Koningsplein.
Het onderhoud van de wegen, trottoirs en fietspaden dient nog sneller en structureler te worden aangepakt.
Verder vindt de LST dat betaald parkeren in het sportgebied Stappegoor onredelijk is voor de talloze sporters en al zeker voor de vele vrijwilligers.

Financiën
De begroting sluitend krijgen kan blijkbaar niet zonder de structurele dividenduitkering van Essent van maar liefst 14,8 miljoen euro. Wij zien dat als verkapte belastingheffing die wordt geïnd via de veel te hoge energierekening.
Ook zie je de laatste jaren dat de begroting steeds gered wordt door incidentele meevallers.
Dit jaar weer met 6,8 miljoen euro uit het gemeentefonds.
Dit zal echter de laatste meevaller zijn uit dat gemeentefonds want de komende jaren ligt het voor de hand dat er vele miljoenen gekort zullen worden op deze uitkering!
Vorig jaar heeft de LST al gewaarschuwd dat het zo niet door kon gaan met de enorme geldverkwisting. Op termijn zal daarom de begroting dus enorme tekorten laten zien en de kredietcrisis zal daar wel de schuld van gaan krijgen.
De LST vindt dat u nu alvast moet gaan reserveren voor de moeilijke jaren die komen gaan.
Toch blijft u maar Sinterklaas spelen met de PvdA voor allerlei onbegrepen en onzinnige kunst.
De Lijst Smolders is hier de enige grote partij die zijn kiezers nog recht in de ogen kan kijken, haar principes nooit overboord heeft gegooid en haar geweten niet heeft ingeleverd!
Dat willen we ook in 2009... graag zo houden.

 

Raadsvergadering 31 maart 2008
1e en 2e termijn LST over autoloze zondag
Raadsvergadering 3 november 2008
Fragment autoloze zondag tijdens begroting 2009
Raadsvergadering 10 november 2008
Fragment autoloze zondag tijdens raadsvergadering
Documenten
(art. 47) Autoloze zondag.doc
Amendement Mall autoloze Zondag.doc

 


4 november 2008


6 november 2008

 


11 november 2008

Lees meer over autoloze zondag in Tilburg >>

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 3,10 en 11 november 2008, voor de behandeling van de programmabegroting 2009

Constaterende dat:

• De overvallen en straatroven steeds meer impact hebben op de Tilburgse samenleving
• Er nauwelijks grip komt op straatroven en overvallen met geweld.

Overwegende dat:

• Veiligheid door de Tilburgers al jarenlang met afstand het meest belangrijke onderwerp
  wordt gevonden waar de gemeente zich mee bezig zou moeten houden.
• U in bepaalde gevallen best beloningen uit kan loven.

 

Draagt het college en de burgemeester op:

In het regionaal college van burgemeesters, bij de voorbereiding, besluitvorming en uitwerking rond het regionaal jaarplan en het districtelijk jaarplan van de politie (zoals bij de uitwerking van het Beleidsplan Korpsnavigator Midden en West Brabant 2008-2011) als standpunt in te brengen dat meer capaciteit en creativiteit wordt ingezet bij het bestrijden van straatroof, berovingen en overvallen met geweld en daarbij ook de mogelijkheid niet uit te sluiten om in bepaalde gevallen zelf als gemeente een beloning uit te loven en deze bepaalde gevallen vervolgens kenbaar te maken op scholen d.m.v. posters.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 


12 november 2008

 


12 november 2008

 

Video over Tipgeld
Omroep Brabant Nieuws - 12 november 2008
Brabant10 Nieuws - 15 november 2008

 

Meer over tipgeld bij straatroof >>

 


13 november 2008

 

 

 


14 november 2008

 


20 november 2008

 


21 november 2008

 


24 november 2008

Klik hier voor een vergroting

 

Omroep Brabant Nieuws over tipgeld 24 november 2008

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016