officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 1 februari 2015

 

Geacht College,

 

Jazzmuziek hoort bij het DNA van Tilburg

 

In uw coalitieakkoord zijn de eerste zinnen bij "Organisch ontwikkelen" op pagina 6 ; Stedelijke ontwikkeling is geen verhaal van blauwdrukken meer.
We willen gebruik maken van krachten uit de samenleving.
Daarbij is het DNA van Tilburg het uitgangspunt.

Op Pagina 7 en 8 staat; Door een geschikt vestigingsklimaat voor kunstenaars en de creatieve industrie, de verschillende podia en de mogelijkheden voor festivals, is hier een voedingsbodem voor cultuur ontstaan. Deze voedingsbodem moet continue versterkt worden om in Brabantstad en heel Nederland zichtbaar te blijven.
Cultuur hoort bij het DNA van de stad. Hierbij gaat het om cultuur in alle dimensies, inclusief ons cultuurhistorisch en materieel erfgoed.
We zullen, als dat opportuun is, nieuwe monumenten toevoegen.
In het door ontwikkelen van het evenementenbeleid creëren we ruimte voor studentenevenementen en ons cultureel immaterieel erfgoed

Van de gastopinie van Jos Straathof, afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad,
is de Lijst Smolders erg geschrokken.


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Bent u het met de LST eens dat u met de stad heeft afgesproken dat u zich meer zou gaan verdiepen in het cultuurhistorisch erfgoed van Tilburg?
    Zo ja, kunt u dan een schets geven van wat u precies verstaat onder het DNA van de stad en het immaterieel en materieel erfgoed. Wie en welke gebeurtenissen zijn dan in uw ogen die krachten in de samenleving, toen en nu.
  2. Bent u het met de LST eens dat Matthieu Kessels een bijzondere plaats inneemt in de industriële en culturele geschiedenis van Tilburg? Zo ja, kunt u dan ook beschrijven welke bijdrage hij heeft geleverd en op welke wijze dat nu nog doorklinkt in de stad Tilburg. Zowel in materiële als in immateriële zin.
    En in welke mate bent u bereid dit erfgoed te vertalen in gemeentelijke ondersteuning, citymarketing, cultuurbeleid, etc.?
  3. Waarom kiest het college in de uitvoering van het 'organisch ontwikkelmodel' voor abrupte beëindiging van festivals die zich al bijna een kwart eeuw bewijzen én voortkomen uit een traditie, en daarmee, naar de mening van de LST, bewezen deel uitmaken van het DNA van Tilburg?
  4. Onderkent u dat Tilburg internationaal gezien een positie heeft als het gaat om de ontwikkeling van de jazzmuziek? Zo ja, op welke manier is er vanuit het gemeentelijk subsidiebeleid sprake van de doorontwikkeling van de Tilburgse jazztraditie, die in tegenstelling tot bijvoorbeeld The Passion, geen incidentenpolitiek is.

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

Zie bijlage;

 

 

 

 

 


24 februari 2015

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016