29 mei 2008

 

Audio over reintergratie beleid 2007
Gemeenteraadsvergadering 29 oktober 2007 (Peter van den Hoven)
Motie van wantrouwen tegen wethouder Mevis 13 oktober 2007

 

interpellatieverzoek

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan de voorzitter van de raad Tilburg,                                                                                     28mei 2008

Betreft: interpellatieverzoek m.b.t. verantwoording 8 miljoen reïntegratiebeleid

Geachte heer Vreeman,

De Lijst Smolders heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2007 bij de behandeling van het agendapunt reïntegratiebeleid, aangegeven het daar volstrekt niet eens te zijn met de werkwijze van de gemeente Tilburg. De destijds verantwoordelijke wethouder Mevis kon niet uitleggen waar de jaarlijkse 8 miljoen euro aan kosten nu werkelijk toe leiden. Sterker nog, hij wist er helemaal niets vanaf. Eerder had de rekenkamer ( incl. de huidige wethouders Moller en van den Hout ) al een vernietigend oordeel geveld over de gebrekkige informatie die voorhanden was. De rekenkamercommissie kwam tot de conclusie dat Tilburg met name door de gebrekkige inrichting van de informatiesystemen niet in staat was om een degelijk overzicht cq verantwoording te realiseren. Elk "stuurmiddel" ontbrak!
De LST diende na de zeer gebrekkige en onprofessionele antwoorden van de GL wethouder Mevis een motie van wantrouwen in die mede door de SP en de VVD gesteund werd.
Wethouder Mevis overleefde deze motie maar ternauwernood omdat zoals gewoonlijk de PvdA fractie, overigens pas tijdens de behandeling in 3 de termijn, haar verantwoordelijkheid
weer niet wilde nemen. De wethouder deed onder druk wel de toezegging dat er binnen
6 maanden een deugdelijke verantwoording zou komen.
Wethouder Mevis heeft bij de nieuwe coalitieonderhandelingen gelijk zijn portefeuille in moeten leveren. Daarmee is voor de LST nog steeds niet duidelijk wat er met het
gemeenschapsgeld nu werkelijk is gebeurd. Daarom hebben we de nieuwe verantwoordelijke
wethouder Moller om opheldering cq stand van zaken gevraagd tijdens de behandeling programmaverantwoording 2007.
Moller wuifde e.e.a. nonchalant weg en draait wederom 180 graden en wil vervolgens opeens
nu niet meer terugkijken naar de rol van Mevis. De VVD en SP wilde Mevis niet in het nieuwe
College, maar nu heeft het er alle schijn van dat er zelfs afspraken met Mevis zijn gemaakt,
tijdens de coalitieonderhandelingen, om hem uit de wind te houden.
Ook de SP en VVD fracties geven wederom niet thuis, zoals eerder deze week bij het
Adje-theater!! Voor de LST fractie is dit direct aanleiding om door te vragen.
Wij dragen het college per direct op om openheid van zaken te geven aan de gemeenteraad, hoe de 8 miljoen euro aan reïntegratie het afgelopen jaar zijn besteed onder verantwoordelijkheid van Gon Mevis en wat exact de resultaten daarvan zijn geweest.
Zijn toezegging dateert van 29 Oktober 2007 dus er zou op dit moment toch al behoorlijk wat duidelijkheid moeten zijn.
Voor de LST is dit aanleiding te verzoeken tot een interpellatiedebat ex artikel 49 van het Reglement van Orde en dat te laten plaatsvinden in de raadsvergadering van 30 juni 2008.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016