officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 1 juli 2015

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

Boetes!!

Wij van LST vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente haar inwoners die het al moeilijk hebben in een uitkeringssituatie, gewoon blind, zonder compassie en actief hebben beboet, omdat de Fraudewet 2013 het zo voorschreef. Ondanks protest, ongeloof en veel (ongezien) leed bij vele Tilburgers. De wet schiet haar doel voorbij zei de Ombudsman al eerder, en afgelopen november heeft de Centrale Raad voor Beroep geoordeeld dat de wet onrechtmatig is. Minister Asscher reageerde hierop dat de reeds onrechtmatig uitgedeelde en betaalde boetes niet worden terugbetaald. Dus als de overheid een fout maakt, hoeft zij deze van de minister niet te corrigeren. Wij van de LST vinden dat ronduit onfatsoenlijk.  

Gisteren verscheen in diverse media een open brief van wethouders van verschillende steden die van mening zijn dat de overheid wel haar fouten moet corrigeren, net zoals ze dat ook van haar burgers verwacht. Helaas is Tilburg niet éé n van de ondertekenaars; waar je dat w é l zou verwachten met een vertrouwensexperiment en rijker armoedebeleid in voorbereiding en de titel van stad van Social Innovation. Helaas lijkt ook hier de menselijke maat in de afwegingen te ontbreken en het 'zebradenken*' de norm.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

 

  1. Omdat rechtvaardigheid verder gaat dan het kil uitvoeren van de wet en ook intentie en proportionaliteit een rol spelen, bent u daarom net als de andere gemeenten van mening dat als een overheid een fout maakt, zij deze ook dient te herstellen?
  2. Bent u met ons van mening dat juist de gedupeerden van de Fraudewet vaak al bij de financieel zwaksten horen?
  3. Daar waar het onderwerp bejegening en wantrouwen de boventoon voerden in de inbreng van burgers en organisaties voorafgaand aan het armoededebat van afgelopen maandag, bent u het daarom met ons eens dat mede naar aanleiding van het debat over armoedebestrijding, een pro-actieve houding in deze het geknakte vertrouwen tussen burgers en overheid zou kunnen herstellen? 
  4. Wist de wethouder dat collega-gemeenten deze oproep zouden maken? Zoja, waarom heeft de gemeente Tilburg de brief niet mede ondertekend? 
  5. Bent u voornemens alsnog aan te sluiten bij de gemeenten om ook in Tilburg alle boetebesluiten uit de periode 2013 en 2014 te herzien? Zoja, kunt u een procesplanning meesturen? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de mening met de andere gemeenten dat de rijksoverheid, die verantwoordelijk is voor de wet, ook de restitutie en compensatie voor haar rekening dient te nemen?
  7. Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal uitkeringsgerechtigden die zijn gedupeerd door deze onbehoorlijke wet? Heeft u in beeld tot welke materiële en immateriële schade dit heeft geleid bij onze mede-Tilburgers? Kunt u aangeven tot hoeveel huisuitzettingen, ophoping van schulden, depressies en wellicht suïcide dit heeft geleid onder de mensen voor wie wij zorg dragen mbt hun bestaanszekerheid? Wij ontvangen graag een evaluatie met compassie en inlevingsgevoel, zonder afvinklijstjes en het schuilen achter wetten, voor de situatie waarin onze stadsgenoten door de schuld van een onrechtvaardige overheid zijn gebracht.

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

Zebradenken, copyright Nick J. Swarth

30 juni 2015, nav Armoededebat van 29 juni 2015:

"ZEBRA DENKEN

Het schijnt dat èrme kèènder tegenwoordig worden uitgemaakt voor zebra. "Jij bent een zebra!" Het betekent dat je uit armoede in shitty, merkloze kleding van ZEeman & wiBRA loopt. 

Gisteren, tijdens de commissievergadering 'Sociale Stijging', heb ik de term 'zebradenken' gemunt. Als inspreker namens het burgerinitiatief Red de Pollepel mocht ik nl. iets zeggen. Het viel me op dat m.b.t. armoede de meeste partijen zich uitputten in voorspelbaarheden. Ze komen met 'oplossingen' en doelen die al decennialang hun ineffectiviteit bewijzen. Het meest gebezigde woord was afvinken. Deze povere, karige manier van denken, heb ik getypeerd als zebradenken."

 

 


1 juli 2015

 


2 juli 2015

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016