Bewonersbrief Goirkestraat

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde             8 Oktober 2014

 

Staat B&W van Tilburg toe dat Burgerinitiatieven m.b.t. veiligheid woonomgeving worden genegeerd?

 

Via de griffie ontving de fractie van de LST net als alle andere fracties "een noodoproep" van de heer de Kok wonende aan de Goirkestraat 13 5046 GC te Tilburg.
In de mail wordt aangegeven dat de bewoners een schrijven hebben ontvangen van team handhaving veiligheid en wijken waarin hun wordt opgelegd de door hun zelf aangebrachte poorten te verwijderen en eenieder de toegang te verschaffen op basis van art.15 APV.
Dit bij een doorgang c.q. steeg die nota bene op eigen grond ligt. Kadastraal zijn de percelen incl. de doorgang c.q. steeg eigendom van de fam. de Kok. De reden van het aanbrengen van de poorten ligt in het feit dat er erg veel overlast is en er onveilige en ongewenste situaties ontstaan in met name de avond en nachtelijke uren om van de vervuiling maar niet te spreken.
Alleen de beide Fam. de Kok hebben hun achterom via de genoemde steeg !
De emmer die de druppel deed overlopen waren een aantal inbraken aan de aangrenzende percelen van de doorgang Goirkestraat naar de Surinamestraat.
De LST fractie is ter plaatse geweest en begrijpt niets van de in het vooruitzicht gestelde sancties door team handhaving veiligheid en wijken omdat met steunbetuigingen van direct omwonenden enkel en alleen de veiligheid en het woongenot willen borgen en de poorten afgesloten houden in de avond- en nachturen.
De LST steunt dergelijke initiatieven en wil antwoord van het college over deze gang van zaken.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

  1. Staat het college van B&W het toe dat bewoners van Tilburg met goedbedoelde initiatieven worden genegeerd?
  2. Is het college van Tilburg bereid het dossier m.b.t. dit onderwerp tegen het licht te houden en team handhaving terug te laten komen op een eerder onredelijk schrijven met kenmerk GRAEM/Z-CHZ-KLA 2014-01673-02 ?
  3. Is de gemeente bereid toe te staan dat een aantal uren per dag bovengenoemde doorgang door bewoners zelf wordt afgesloten, uit oogpunt van veiligheid en overlast?
  4. Is het de gemeente Tilburg het waard om een kansloze juridische procedure te starten tegen de bewoners en een dwangsom op te leggen terwijl de feiten duidelijk zijn?
  5. Is het college van Tilburg bereid om de verantwoordelijke wethouder dit dossier zelf ter hand te laten nemen?

 

Fractie van de Lijst Smolders Tilburg.

 

 

 


8 oktober 2014

Klik hier voor een vergroting

 


22 november 2014

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016