Reactie Lijst Smolders op begroting Tilburg 2007

Geluidsfragmenten
Betoog 1e termijn
Betoog 2e termijn

 

 

 

Daar sta je dan als gewone burger tussen al die echte politici in. Het is vergelijkbaar alsof je aan het watertrappellen bent en wordt omringd door piranha’s die zich voordoen als onschuldige goudvisjes!! Wij als LST-fractie hebben hier de afgelopen 8 maanden met grote verbazing de gang van zaken waargenomen. Natuurlijk zijn er ook collega-raadsleden met een rugzakje idealisme, maar ook zij lopen zich vaak te pletter tegen de muur van partij- en coalitiebelangen. Sinds de Lijst Smolders in de raad is gekomen waait er hier eindelijk eens een frisse wind, of je het nu leuk vind of niet het blijkt hard nodig te zijn!! De Lijst Smolders heeft op fatsoenlijke wijze zaken aan de kaak gesteld, ook al proberen sommige hier ons in een kwaad daglicht te stellen met een verkeerde voorstelling van zaken. Ik geef ruimhartig toe dat wij niet praten zoals de meeste hier, maar daar zijn we eigenlijk best wel trots op!! Beseft u allen dan nog maar eens goed dat wij vijf bezorgde burgers zijn zoals ook in ons partijprogramma staat!! De kloof tussen burgers en de politiek wordt hier in deze raadzaal telkens weer pijnlijk duidelijk.

Ik zal u een voorbeeld geven, toen de Tilburgse politiek geprobeerd had onterecht wachtgeld uit te keren aan ex-raadsleden en de Lijst Smolders zich daar tegen had verzet, werd vervolgens Smolders weggezet als onfatsoenlijk en kreeg daar zelfs een gele kaart voor. Dat is dus niet meer uit te leggen aan de burgers, het is de wereld op zijn kop! Als u als college in deze vergadering spijt betuigt van uw werkwijze inzake het wachtgeld, dan zal ik beloven daar nooit meer op terugkomen!

Verder vooral ook bij de Lijst Smolders verbazing over het vele belastinggeld dat wordt verkwist. Er wordt veel geld over de balk gegooid en met subsidie’s gesmeten, zoals o.a. bij kunst en cultuur waar men zelfs voor 600.000 euro kunst onder in een parkeergarage wilde laten aanbrengen. Maar aan de andere kant krijgen burgerinitiatieven nul op hun rekest zoals o.a. bij Muzima, bij het behoud van de Sacramentskerk, bij de stichting SOK enzovoorts. Deze en nog andere burgerinitiatieven worden al jaren aan het lijntje gehouden, terwijl het bij deze burgerinitiatieven vaak maar om relatief kleine bedragen gaat. Hierover zullen we dan ook gezamenlijk met andere partijen motie’s indienen.

Bij ons aantreden in deze raad noemde een fractieleider van een grote partij onze aanhang proteststemmers. En inderdaad: de kiezers hebben een signaal af gegeven: ze snappen werkelijk niets van dit beleid. En de verwarring is alleen maar groter geworden door die onzalige cityring. Deze tijd vraagt om regie en leiderschap en dat ontbreekt schromelijk. Deze stad verdient zoveel beter om maar even een slogan van de PVDA te gebruiken. Wij van Lijst Smolders vinden het dan ook onbegrijpelijk dat enkele van uw wethouders over heel de wereld te vinden zijn, terwijl ze hun zaken in Tilburg al totaal niet voor elkaar hebben. Gon Mevis hangt de Jan Pronk uit in Tanzania en vervolgens moet de besluitvorming over armoede in ons eigen Tilburg uitgesteld worden tot zelfs na de begroting. En laten we dan niet vergeten dat onder ditzelfde college de voedselbanken zijn ontstaan en dat Pater Poels al meer dan 10 jaar broodnodig rondfietst. De burgers vragen zich dan terecht af waar jullie in godsnaam dan wel mee bezig zijn geweest en ondertussen komen wij van Lijst Smolders daar nu wel achter.

Nu zowat de gehele stad op de schop ligt wordt ook nog eens pijnlijk duidelijk dat er geen coördinatie is bij alle infrastructurele projecten in onze stad!! Ook geven de verkeersdeskundige nu toe, dat ze niet weten of de ringbanen het verkeer wel aankunnen terwijl dat juist de essentiële onderbouwing was van die Cityring. Trouwens ook voor de wijkontsluitingsplannen rondom die verschrikkelijke Cityring hebben we nog steeds geen concrete oplossingen gezien. Hierover dienen wij dan ook een motie in. Verder wil ik er toch weer op wijzen dat de Reeshof nog steeds in de file staat, maar ook knooppunt het Laar verdient zeker niet de schoonheidsprijs. De nu al jarenlange verkeerschaos op het Laar zal alleen maar erger worden met de toekomstige verkeerstoename van het industrieterrein T58. Ook hierover een motie van de LST. Als de burgers ondanks al deze ellende dan toch nog de binnenstad weten te bereiken, dan zullen ze merken dat dit college wel in staat is gebleken om de parkeertarieven voor auto’s te verhogen!! Wij zullen ons daartegen verzetten in een amendement.

Dan nu de nieuwe wethouder van financiën Hugo Backx, hij heeft dit jaar grote overschotten, maar zou zich meer moeten beseffen dat het gewoon teveel betaald belastinggeld is van de Tilburgers. Bovendien heeft registeraccountant Leo Verhoef het gemeentebestuur er al diverse malen op attent gemaakt dat het college financieel de zaken niet op de juiste wijze weergeeft. Wij zullen hierover een motie indienen.

Over geld gesproken: geld alleen is niet zaligmakend op het gebied van armoedebestrijding, maar het schamele budget dat het college nu wil uittrekken naar aanleiding van de Taskforce Armoede komt niet in de buurt van het voornemen om armoede uit Tilburg te bannen. Een participatiefonds dat het gemis van de subjectsubsidie een beetje goed kon maken, is nu helemaal niet meer in beeld! Ons inziens zwemt de gemeente Tilburg in het geld, alleen wordt het aan volstrekt verkeerde zaken uitgegeven. Zelfs bij het beschikken over zulke enorme sommen geld besteelt de politiek haar burgers ook nog indirect via de energierekening van Essent met ruim 14,7 miljoen euro. Wij willen dat geld weer teruggeven aan de Tilburgers d.m.v. 2 amendementen.

Verder zijn het Deltaplan Armoede en het 10.000 banenplan grote woorden, daarom houd ik mijn hart vast voor de toekomst van onze stad met dit stadsbestuur. Het moge duidelijk zijn dat de keuzes die door dit college gemaakt zijn, dus absoluut niet de onze zijn, en ondanks dat we de grootste winst hebben behaald bij de afgelopen verkiezingen, zullen de kiezers zich ervan bewust moeten worden dat ook zij bij verkiezingen andere keuzes moeten maken.. met het rode potlood, dan wel met een minder fraudegevoelige stemcomputer.

Een heel klein beetje hebben we het gevoel dat het college ook wel eens luistert naar dat protest. Bij het zwembad Stappegoor is eindelijk het besef doorgedrongen dat na 10 jaar aansukkelen je het vertrouwen weer helemaal van de grond af aan moet opbouwen. Het begint nu met het gescheiden omkleden, wat ik al jaren geleden heb aangegeven. Dat is natuurlijk niet de oplossing, maar enkel en alleen een belangrijke start. Nu wil men weer een hoop geld gaan investeren in allerlei hinderlijke technische snufjes die veel bureaucratie zullen veroorzaken, terwijl men al niet kan omgaan met de bestaande techniek! Laatst bij 4 aanrandingen in amper een week tijd was men zelfs niet in staat om binnen 10 dagen de beelden op een cd-tje te branden en over te dragen aan de politie, omdat één enkele medewerker op vakantie was! Over Zwembad Stappegoor dienen wij dan ook een motie in.

De Reeshof is al decennia lang een ramp m.b.t. de voorzieningen en de infrastructuur. Daarom vinden wij dat er snel een VMBO school in de Reeshof moet komen zoals in het ABC ook beloofd was. Ook zou het niet meer als normaal zijn dat de Reeshofbewoners in hun woon werkverkeer tegemoet worden gekomen door gratis bus en treinvervoer zolang de problemen niet zijn opgelost. Hierover zullen wij dan ook een motie indienen.

Tot slot: de LST is nog steeds niet gewend aan de lokale politiek en dat is maar goed ook. Maar toch hoop ik de komende tijd in het belang van de stad op een betere samenwerking!

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016