1 juni 2006

   

 


5 oktober 20069 oktober 2006


officiële vragen art. 47 aan het college 31 mei

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg

Tilburg, 31 Mei 2006

 

Betreft: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

Via de media en informatie van de gemeente zijn wij op de hoogte gebracht van de plannen m.b.t. het " opschonen " van de Korvelseweg. ( een initiatief wat de L.S.T. overigens toejuicht )

Uit diverse contacten met bewoners en middenstanders van de Korvelseweg bleek dat deze mensen zich ernstig zorgen maakte over de tijdsduur van de werkzaamheden. De Tilburgse middenstand/detailhandel heeft het al heel zwaar en omzetdaling door langdurig slechte bereikbaarheid kan voor hen fataal worden.

Op de informatiebijeenkomst van dinsdagavond 30 mei jl. in de Nieuwe Stede hebben wij ons verder laten informeren omdat wij deze signalen serieus nemen.

Uit de reacties van betrokken bleek dat men zich zorgen maakt over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden die vanaf 15 augustus 2006 gepland staan. ( eenrichtingsverkeer !!! )

De verwachte duur van de werkzaamheden baart de bewoners maar met de name de vele middenstanders op de Korvelseweg zorgen . ( minimale duur van de werkzaamheden bedraagt 4 maanden )

Wij hebben daarom de volgende vragen,

  • Bent u als college bereid de mogelijkheden te onderzoeken of het mogelijk is om op deze belangrijke verkeersader de werkzaamheden versneld te laten uitvoeren ( denk daarbij aan langere werktijden per dag 06.00uur tot 22.00uur )
  • Bent u als college bereid om de middenstanders de garantie te geven dat de Korvelseweg tijdens de feestmaand december ( Sinterklaas en Kerstmis ) in twee richtingen geopend is, ook al zijn de werkzaamheden op dat moment nog niet geheel afgerond ( dus tijdelijk stilleggen van de werkzaamheden )
  • Bent u als college bereid om de inwoners van Tilburg middels extra informatie op de hoogte te stellen hoe de Korvelseweg bereikbaar is tijdens de werkzaamheden.

Met dank voor uw aandacht,

fractie L.S.TWebhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016