Bomen aan de Slot Loevensteinstraat
Bomen aan de Slot Loevensteinstraat

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              11 februari 2009

 

Weer nutteloze en onnodige massale bomenkap in een uniek stukje Tilburg.

Het lijkt wel of er nooit iets geleerd wordt van het verleden, zeker de afgelopen jaren!
Wederom is bij de LST gebleken dat er sprake is van onnodige bomenkap in combinatie met slechte communicatie (schijninspraak) met betrokkenen.
Op vrijdag 16 januari wordt er onder de omwonenden van de Slot Loevesteinstraat een brief verspreid waarin wordt vermeld dat de gemeente Tilburg van plan is om in het voorjaar 29 esdoorns in de Slot Loevesteinstraat te vervangen.
Op donderdag 19 januari is het gepubliceerd in de Tilburgse Koerier.
Tot verbazing van de bewoners wordt er op 6 februari een brief verstuurd waarin staat dat er al op 16 februari wordt gestart met de kapwerkzaamheden.
Wij zijn inmiddels in contact gekomen met een omwonende die Henk Kuiper heeft benaderd die na inspectie een rapport heeft opgemaakt.
Wat blijkt? Er is met de meeste bomen helemaal niets aan de hand en die kunnen nog wel 100 jaar mee.

Dit alles noopt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1) Bent u het met ons eens dat u de burgers niet serieus neemt wanneer u al een brief
    verstuurd voor de kap terwijl de wettelijke termijn van inspraak nog niet is verstreken?
2) Bent u bereid om het door Henk Kuiper opgestelde rapport serieus te nemen, dit ook te
    volgen en dus niet tot massaal kappen over te gaan? (ook niet ’s nachts)
3) Klopt het dat degene die u opdracht geeft voor de massale kap, ook diegene is die de
    bomen heeft onderzocht en afgekeurd om vervolgens zelf nieuwe bomen te leveren en
    te planten? Zo nee, wie heeft dan onderzocht, wie gaat er kappen, wie levert de nieuwe
    bomen en wie gaat de nieuwe bomen planten?
4) Bent u het met de LST eens dat het dit jaar wel erg vroeg voorjaar is?

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart


 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Gemeente Tilburg Tilburg, 11 februari 2009
T.a.v. het College van B&W
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

 

Geacht college,

De Lijst Smolders heeft vandaag art. 47 vragen aan u gesteld mbt tot de bomenkap in de Slot Loevesteinstraat in Tilburg. ( zie hierboven )
De heer Kuiper, u wel bekend, heeft de bomen onderzocht en volgens hem kunnen zowat alle bomen nog wel honderd jaar mee. ( zie bijlage )
Wij vragen u met klem om de geplande bomenkap op maandag 16 februari uit te stellen totdat de vragen van de LST zijn beantwoord en er met de gemeenteraad over gesproken is.
Bij voorbaat dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet,

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert

 

 


13 februari 2009

 


12 februari 2009

 

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016