vragenuurtje

 

 


23 juni 2015

 


6 augustus 2015

 


9 september 2015

 


11 september 2015

 


11 september 2015

 


13 september 2015

 

Betoog SK1 kort Raadsvoorstel 14 september 2015

 

 

MOTIE

SK1 Motie 4 oppositiepartijen

Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 21september 2015 voor de
behandeling van het raadsvoorstel integrale gebiedsontwikkeling van de omgeving
Stadhuisplein.

Constaterende dat;

 • Het college van B&W zijn visie wil verwezenlijken m.b.t. een winkelrondje.
 • Er ook een winkelrondje en een ladderstructuur kan komen zonder uit te breiden aan de zuid- oost- en westkant van het cultureel historisch stadhuis.
 • Door aan de zuid- oost- en westkant niet aan te bouwen er ook andere waardevolle stedenbouwkundige kwaliteiten behouden blijven, zoals o.a. ruimtelijke kwaliteit, meer ruimte voor groen… zelfs in/aan het winkelrondje, bewonersbelangen en het behoud van en het respect voor het cultureel historische stadhuis zoals bedoeld in de omgevingsvisie 2040 waar wel recht wordt gedaan aan de identiteit en het verhaal
  van Tilburg.
 • Er al veel leegstand is, het consumentengedrag wezenlijk aan het veranderen is en er meer behoefte is aan beleving en kwaliteit.

Overwegende dat;

 • Niemand de wijsheid echt in pacht heeft omdat de detailhandel zich helemaal opnieuw aan het uitvinden is.
 • De gemeenteraad er is voor het belang van Tilburg en haar inwoners.
 • Het beperken van nieuwe winkels tot de noordzijde van het stadhuis geen afbreuk doet aan de intentie van het college om een winkelrondje en ladderstructuur te realiseren.
 • Dit voorstel ook een grote tegemoetkoming is van ondertekenaars.

Draagt het college op;


Om met een ander voorstel te komen waarin het winkelrondje en de ladderstructuur
ook geheel tot hun recht komen maar dan zonder aan de zuid-, oost-, westkant van
het cultureel historisch stadhuis uit te breiden.

En gaat over tot de orde van de dag

Hans Smolders (LST), Frans van Aarle (LT), Jan van Beurden (OPA), Yunus Balkaya (LNS)

 


15 september 2015

 

Winkelrondje debat 21-9-15.

Motie 1 en 2.


   

 

21 september 2015

MOTIE VAN WANHOOP

Motie van Wanhoop SK1

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie


De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 21september 2015 voor de behandeling van het raadsvoorstel integrale gebiedsontwikkeling van de omgeving Stadhuisplein.

Constaterende dat;

 • De LST uit pure wanhoop nog wil redden wat er te redden valt, omdat de coalitiepartijen geen kant op willen.
 • Tijdens de commissievergadering bleek dat een zeer redelijke en goede motie van vier oppositiepartijen niet door de coalitiepartijen wordt gesteund.
 • Dit een voorstel is waarbij maar slechts 600m2 Vvo komt te vervallen.
 • Dit totale plan een toevoeging van winkels heeft van maar liefst;
  Primark 6600m2 Vvo + SK1 5500m2 Vvo + Max 600m2 Vvo = 12700m2
 • Door D66 al is aangegeven dat ze ook deze motie niet zullen steunen.
 • Andere coalitiepartijen zich nog niet hebben uitgesproken over deze motie.

Overwegende dat;

 • Door deze motie de raadszaal nog makkelijker op de bestaande plek kan blijven zitten.
 • Doordat de raadszaal niet wordt verplaatst naar de noordkant kan op die plek de stadwinkel komen.
 • Er een beter ontsluiting komt voor laden en lossen i.p.v. het voorstel van D66, nl. ontsluiting met grote vrachtwagens door de piepkleine Monumentenstraat.
 • Er tenminste aan de westzijde meer ruimte komt….. ook voor groen.
 • Het cultureel historisch Stadhuis niet helemaal onherkenbaar wordt gemaakt en er toch nog iets overblijft van het verhaal van de stad als je vanuit zuid- westelijke richting kijkt.

Draagt het college op;


Om de uitbreiding aan de westzijde van 600 m2 Vvo niet door te laten gaan en het stuk uitbreiding aan de zuidkant vanaf de kerk tot aan het paleisraadhuis ook niet.

En gaat over tot de orde van de dag

Hans Smolders(LST)

 

 

21 september 2015

MOTIE VAN WANTROUWEN

Motie van Wantrouwen gebiedsontwikkeling SK1

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie van Wantrouwen


De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 21 september 2015 voor de behandeling van het raadsvoorstel integrale gebiedsontwikkeling Stadhuisplein.

Constaterende dat:

 • Er op de dag van de besluitvorming alleen nog maar bijzaken worden uitvergroot en daardoor totaal wordt afgedwaald van de hoofdzaak.
 • Er steeds wordt gezegd dat er voor kwaliteit gekozen wordt i.p.v. kwantiteit maar vervolgens wordt juist het tegenovergestelde gedaan.
 • Iedereen het eens is dat beleving in de toekomst erg belangrijk wordt, maar vervolgens wordt juist beleving de nek omgedraaid en komen er stenen en beton i.p.v. kwalitatieve openbare ruimte en groen.
 • Er steeds wordt gezegd dat de stad betrokken zou worden bij deze besluitvorming en daar ook naar geluisterd zou worden, maar juist het tegenovergestelde is gebeurd.
 • Het hele proces rondom deze zeer ingrijpende “integrale gebiedsontwikkeling Stadhuisplein” uiterst belabberd en onprofessioneel verloopt.
 • Er willens en wetens gelogen is tegen de gemeenteraad over een zogenaamd taxatierapport dat als productie zou zijn ingebracht in een kort geding.
 • De wethouder op 22 mei jl. in het debat heeft beloofd dat er eerst een garantie moet zijn van Primark voordat er verdere besluiten genomen zouden worden over de winkelplint in SK1.
 • Er geen handtekening van Primark is.
 • Er niet in het belang van Tilburg wordt gehandeld.
 • Wethouder de Ridder verantwoordelijk is voor dit dossier.


  Overwegende dat:
 • Het erop lijkt dat een aantal bestuurders binnen B&W al weten dat de kans heel erg klein is dat Primark op het Stadhuisplein komt, maar deze plannen toch koste wat kost door willen laten gaan, met alle risico’s van dien.
 • Er weinig tot niets is geleerd van het verleden.


  Zegt het vertrouwen op in wethouder de Ridder.

  En gaat over tot de orde van de dag.

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


24 september 2015

 

 

 

Initiatiefvoorstel

Initiatievoorstel expert inschakelen bij SK1 en winkelrondje

Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST


Tilburg 29 september 2015

Inleiding / aanleiding

In juli 2015 heeft de Rekenkamer het rapport uitgebracht "Voor eigen rekening en risico", naar de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten tussen de gemeente en het Consortium Stappegoor B.V. In dit rapport wordt onder meer geconcludeerd dat de informatievoorziening aan de raad onvoldoende adequaat was en dat grote delen van het besluitvormingsproces zijn gedomineerd door een politieke realiteit. De beschikbare informatie wordt, aldus de Rekenkamer, door de raad ook niet altijd optimaal ingezet is ten bate van zijn kaderstellende en controlerende functie. De Rekenkamer pleit er in zijn rapport voor om juist bij grote projecten die betrekking hebben op publieke en private samenwerking nadrukkelijk(er) en bewust(er) invulling te geven aan het dualisme. De Rekenkamer roept op om meer onafhankelijkheid te organiseren en te borgen (evenwicht en tegenwicht) in de besluitvormingsprocessen.

De raad heeft op 21 september 2015 de constateringen en overstijgende conclusies uit het Rekenkamerrapport onderschreven en heeft besloten de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. Daarmee onderschrijft de raad meer werk te willen maken van zijn kaderstellende en controlerende rol.

Met dit voorstel moet de kans groter worden dat problemen voorkomen worden in plaats van dat er weer achteraf machteloos moet worden vastgesteld dat het weer vreselijk fout is gegaan.

Een van de grote projecten waar de raad binnenkort besluiten over moet nemen betreft de verbouwing van Stadskantoor 1, waarvoor de raad op 21 september 2015 onder meer het stedenbouwkundig plan heeft vastgesteld. Begin 2016 moet de raad het voorlopig ontwerp voor SK 1 met het uitvoeringskrediet vaststellen en moet door de raad het besluit worden genomen over het openen van de Grondexploitatie (Grex).

In het debat rond het rapport van de Rekenkamer en rond de vaststelling van het stedenbouwkundig plan c.a. van Stadskantoor 1 is expliciet de mogelijkheid aan de orde geweest om als de raad externe expertise in te schakelen voor het toetsen van voorstellen van het college.

Voorstel

Gelet op de omvang van het project van SK1, de complexiteit daarvan en de daarbij behorende financiële en juridische risico's stelt de Lijst Smolders Tilburg voor om :

1. Als raad externe expertise in te schakelen voor het beoordelen van de kwaliteit van de informatievoorziening van de door het college aan de raad voor te leggen voorstellen voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de verbouwing van SK1 en de te openen Grondexploitatie (Grex) ten behoeve van het winkelrondje.

2. Het presidium opdracht te geven een voorstel aan de raad te doen om een commissie uit de raad te benoemen die belast wordt met het selecteren van een of meer externe deskundigen, welke commissie fungeert als opdrachtgever voor deze externe deskundige(n).

Argumenten

1. Met het inschakelen door de raad van externe expertise voor het toetsen van de informatievoorziening vanuit het college, geeft de raad invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer om meer onafhankelijkheid te organiseren te borgen in processen die betrekking hebben op grote projecten dan wel processen die betrekking hebben op samenhang tussen de gemeente en private partijen.

Gelet op de complexiteit van deze materie is er behoefte om ten aanzien van de door de raad genomen en nog te nemen besluiten over SK1 en het winkelrondje externe expertise in te schakelen voor het beoordelen van de vraag of de informatievoorziening vanuit het college in dit dossier zodanig is, zodat de raad daarmee in staat is gesteld om daarover tot een afgewogen oordeel te komen.
Concreet kan hierbij o.a. gedacht worden aan een second opinion over:

* Hoe verhouden de presenteerde ramingen van bouw- en bijkomende kosten zich met hetgeen gebruikelijk is?

* Is er sprake van een reële kostentoerekening?

* Zijn alle relevante risico's in beeld en hoe zijn die risico's gewogen?

* Heeft de gemeenteraad alle informatie ontvangen en was deze adequaat?

De kosten van het inschakelen van deze externe expertise kunnen ten laste worden gebracht van het onderzoeksbudget van de raad (jaarlijks budget € 11.000,--). Indien en voor zover dat budget niet toereikend blijkt te zijn zal alsdan een voorstel aan de raad worden gedaan tot ophoging van dat budget ten behoeve van dit onderzoek.

2. Zodra de raad besloten heeft tot het inschakelen van externe expertise, is het het meest praktisch dat een commissie uit de raad belast wordt met het opdrachtgeverschap van de externe adviseur(s) en dat het presidium hiertoe aan de raad een voorstel doet voor de bemensing en nadere taakomschrijving van deze commissie. Deze commissie zal dan ondersteund worden door de griffie.

Namens de fractie van de Lijst Smolders Tilburg,

Hans Smolders

 

 

 


24 november 2015

 

Initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel onderzoek onjuiste en onvolledige info van B&W aan Raad

Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST


Onderzoek naar het college van B&W of zij

de gemeenteraad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd?


Tilburg 1 december 2015

 

Na de vele vernietigende rapporten die door onafhankelijke externe onderzoekers zijn opgesteld komt de raad steeds schijnheilig achteraf tot de conclusie dat het vreselijk fout is gegaan en belooft men dat het niet meer zal gebeuren.

In al deze vernietigende rapporten wordt aangegeven dat het onacceptabel is dat de gemeenteraad onjuist en onvolledig is geïnformeerd door B&W.

De inkt van het laatste vernietigende rekenkamerrapport “Stappegoor” is nog niet opgedroogd en vervolgens gaat B&W al weer in de fout.

Zie onderstaande mededeling van B&W op 1 juli 2015 aan de gemeenteraad.

Punt 1. Het college van B&W zegt in deze mededeling van 1 juli 2015 dat het DTZ taxatierapport ( Bijlage 1 >> 2 pagina's en had nooit een taxatierapport genoemd mogen worden ) een maand eerder onderdeel was van de besluitvorming van de raad en als productie wordt ingebracht bij een kort geding op 3 juli 2015.

Punt 2. Het is ook zeer kwalijk en onvolledig dat in de mededeling van 1 juli niet wordt gesproken over het nieuwe DTZ taxatierapport ( taxatierapport >> 74 pagina's ) dat dus ook géén onderdeel was geweest voor de besluitvorming op 1 juni 2015 bij het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadhuisplein 1.

In beide punten zitten volgens de LST aantoonbare LEUGENS.

 

Voorstel

1. Onderzoek te laten doen door de rekenkamer of door een onafhankelijke expert die door de rekenkamer kan worden ingeschakeld met de vraag of de gemeenteraad in de mededeling van 1 juli 2015 onjuist en onvolledig is geïnformeerd door B&W.

( De kosten van dit onderzoek kunnen ten laste worden gebracht van het onderzoeksbudget van de raad. )

 

Namens de fractie van de Lijst Smolders Tilburg,

Hans Smolders

 

 


2 december 2015

 


31 januari 2016

 


1 februari 2016

 


4 februari 2016

 


8 maart 2016

 

 

 


23 april 2016

 


7 juli 2016

 


19 juli 2016

 


13 oktober 2016

Klik hier voor een vergroting

 


16 maart 2019

Klik hier voor een vergroting

 


19 maart 2019

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2019