officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                           Tilburg,  9 juli 2015

Geacht College,

Nu al mistige informatie bij besluitvorming SK3

Bij agendapunt 21 in de raadsvergadering van 5 juni jl. “Ontwikkeling Stadhuisplein 1 (SK3) heeft een meerderheid ingestemd (LST was tegen) met een reservering ter afdekking van het in de raadsnotitie verwoorde financiële risico met een maximum van € 6,7 mln.
Dit besluit is door de raadsleden genomen nadat ze alle onderliggende stukken hebben bekeken en gewogen, dus ook het vertrouwelijke taxatierapport van DTZ.
Kort na de besluitvorming is op 1 juli door DTZ een nieuw taxatierapport gemaakt.
De besluitvorming in de raad is dus niet met het nieuwe taxatierapport tot stand gekomen, maar met het oude!
Het nieuw taxatierapport is echter wel ingebracht in een juridisch geschil wat juist ook gaat over deze besluitvorming namelijk agendapunt 21, raadsvergadering 5 juni jl. “Ontwikkeling Stadhuisplein 1 (SK3).

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 1. Waarom heeft u niet gelijk aan de raad gemeld dat er op 1 juli een nieuw of een aangepast taxatierapport is gemaakt?
 2. Waarom is het nieuwe of aangepaste taxatierapport gemaakt?
 3. De raad heeft haar besluit op 5 juni niet genomen met het op 1 juli gemaakte nieuwe taxatierapport, wordt daarom nu het besluit vernietigd en overgedaan? Zo nee, hoe schat u dan een rechtsgang hierover in?

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 


9 juli 2015

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                   Tilburg,  11 augustus 2015

 

Geacht College,

 

1 e DTZ taxatierapport SK3 blijkt dat niet te zijn! 

Na vele weken onduidelijkheid en amateuristisch geklungel blijkt in het raadsvoorstel;
Raadsvoorstel Bekrachtigen geheimhouding voorstel ontwikkeling Stadhuisplein 1” onjuiste informatie te zijn gegeven!

Diverse malen wordt er in dat raadsvoorstel gesproken over een taxatierapport van DTZ maar in werkelijkheid is daar helemaal geen sprake van. Het gaat enkel om een update op huurwaarden en rendementen. Dit alles is zelfs beperkte en algemene info van maar 2 A-viertjes. Er staat overigens ook nog eens;
“Deze gegevens vormen een selectie en beogen geen volledigheid te bieden.”
Dus niet op een beëdigd taxatierapport, maar op basis van misleidende info heeft de gemeenteraad een besluit genomen………
Het is tot op de dag van vandaag een groot raadsel waarom hier de stempel vertrouwelijk opgezet is en waarom er door de LST meerdere malen aangedrongen moest worden om dit openbaar te krijgen!

Eerder bij de behandeling van het raadsvoorstel; “ Ontwikkeling Stadhuisplein 1 (SK3)” heeft de verantwoordelijk wethouder zijn excuses gemaakt voor het amateuristisch handelen, maar het geklungel blijft maar doorgaan………

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande aanvullende vragen:

1) Bent u het met de LST eens dat u onterecht spreekt van een taxatierapport in het r aadsvoorstel “Bekrachtigen geheimhouding voorstel ontwikkeling Stadhuisplein 1”?

2) Bent u het met de LST eens dat als u in een raadsvoorstel schrijft dat er sprake is van een taxatierapport dat er dan ook werkelijk sprake moet zijn van een Taxatierapport?

3) Na herhaaldelijk aandringen van de LST is er op 14 juli via de dagmail toch het zogenaamde taxatierapport gekomen, waarom bleef u maar de indruk wekken dat het ging om een taxatierapport?

4) Nu dit zogenaamde taxatierapport niet meer vertrouwelijk is, wat zou er nu dan schadelijk kunnen zijn voor wie dan ook?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


11 juli 2015

 


13 augustus 2015

 


4 september 2015

 


9 september 2015

 


11 september 2015

 


11 september 2015

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                            15 september 2015

 

Geacht College,

B&W blijft keihard liegen !

Omdat er geen eerlijke antwoorden komen op eerder door de LST gestelde vragen, gaan we over tot het tonen van bewijs dat er nog steeds keihard gelogen wordt als de politieke realiteit het gaat winnen van het gezonde verstand bij grote projecten. Onderstaande mededeling is van 1 juli jl.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag:

 1. In uw eigen mededeling aan de raadsleden over een vertrouwelijk taxatierapport van DTZ zegt u het volgende;

  “ Vrijdag 3 juli a.s. is het kort geding tussen Corio en gemeente Tilburg over de ontwikkeling van voormalig Stadskantoor 3. Onderdeel van de documenten voor de besluitvorming van uw raad hierover op 1 juni j.l. was het taxatierapport van DTZ, waarvoor wij geheimhouding hadden opgelegd. Deze geheimhouding is in genoemde vergadering door uw raad bekrachtigd. Het taxatierapport is een van de producties die voor het kortgeding worden ingebracht.”

  Hierover een hele simpele vraag, het taxatierapport dat u in uw mededeling op 1 juli bedoeld, is dat op 3 juli ingebracht in het kort geding tussen Corio e.a. en gemeente Tilburg?
 2. Voordat u weer gaat liegen toch nog een 2e vraag, waarom heeft u 2 dagen voor het kort geding deze mededeling naar de raadsleden toegestuurd terwijl hetgeen wat u werkelijk heeft ingebracht in het kort geding geen onderdeel was van de besluitvorming waarover u spreekt in uw mededeling?


  De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


24 september 2015

 


2 december 2015

 

Initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel onderzoek onjuiste en onvolledige info van B&W aan Raad

Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST

 

Onderzoek naar het college van B&W of zij

de gemeenteraad onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd?

 

Tilburg 1 december 2015

Na de vele vernietigende rapporten die door onafhankelijke externe onderzoekers zijn opgesteld komt de raad steeds schijnheilig achteraf tot de conclusie dat het vreselijk fout is gegaan en belooft men dat het niet meer zal gebeuren.

In al deze vernietigende rapporten wordt aangegeven dat het onacceptabel is dat de gemeenteraad onjuist en onvolledig is geïnformeerd door B&W.

De inkt van het laatste vernietigende rekenkamerrapport “Stappegoor” is nog niet opgedroogd en vervolgens gaat B&W al weer in de fout.

Zie onderstaande mededeling van B&W op 1 juli 2015 aan de gemeenteraad.

Punt 1. Het college van B&W zegt in deze mededeling van 1 juli 2015 dat het DTZ taxatierapport ( Bijlage 1 >> 2 pagina's en had nooit een taxatierapport genoemd mogen worden ) een maand eerder onderdeel was van de besluitvorming van de raad en als productie wordt ingebracht bij een kort geding op 3 juli 2015.

Punt 2. Het is ook zeer kwalijk en onvolledig dat in de mededeling van 1 juli niet wordt gesproken over het nieuwe DTZ taxatierapport ( taxatierapport >> 74 pagina's ) dat dus ook géén onderdeel was geweest voor de besluitvorming op 1 juni 2015 bij het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadhuisplein 1.

In beide punten zitten volgens de LST aantoonbare LEUGENS.

 

Voorstel

1. Onderzoek te laten doen door de rekenkamer of door een onafhankelijke expert die door de rekenkamer kan worden ingeschakeld met de vraag of de gemeenteraad in de mededeling van 1 juli 2015 onjuist en onvolledig is geïnformeerd door B&W.

( De kosten van dit onderzoek kunnen ten laste worden gebracht van het onderzoeksbudget van de raad. )

 

Namens de fractie van de Lijst Smolders Tilburg,

Hans Smolders

 

 

 

8 december 2015

 


12 januari 2016

 

 


12 januari 2016

Klik hier voor een vergroting

 


13 januari 2016

 


14 januari 2016

 


16 januari 2016

 

 


3 februari 2016

 

Informatie van B&W aan Raad blijkt volgende dag al onjuist/onvolledig en is nooit hersteld?

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                Tilburg, 10 februari 2016

 

Geacht College,

Informatie van B&W aan Raad blijkt volgende dag al onjuist/onvolledig en is nooit hersteld?

De LST wil meer duidelijkheid krijgen over de mededeling van 1 juli 2015 waarin B&W informatie heeft verstrekt aan de gemeenteraad.
Na ruim 6 maanden ( 29 januari 2016 ) kwam er dan eindelijk een raadsbrief van wethouder de Ridder, maar ook daarin wordt volstrekt geen duidelijkheid gegeven.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 

 1. Waarom heeft u in de mededeling van 1 juli 2015 niets gezegd over een nieuw DTZ taxatierapport dat in aantocht was? (is zelfs op 1 juli door u ontvangen)
 2. Is in het belang van een voor u zo gunstig mogelijke procesgang het nieuwe taxatierapport (74 pag.) ingebracht in het kort geding en juist niet het oude taxatierapport van (3 pag.) waar u het steeds wél over heeft in de mededeling?
 3. Op welke datum heeft u DTZ opdracht gegeven om een nieuw taxatierapport te laten maken en heeft u voor 1 juli 2015 nog een concept hiervan ontvangen?
 4. Klopt het dat bij het 1 e taxatierapport door u werd uitgegaan van 3 a 4 miljoen euro verlies voor de gemeente en bij het 2 e taxatierapport 0 euro verlies?
 5. In de mededeling van 1 juli 2015 staat over het taxatierapport van DTZ ( 3 pagina's………… wordt later opeens marktanalyse genoemd) dat dit op 1 juni 2015 onderdeel is geweest van de besluitvorming en ook daar de geheimhouding is bekrachtigd door de gemeenteraad. Dit alles zal op 3 juli 2015 worden ingebracht in een kort geding tussen Corio en de gemeente.
  a) Is de informatie van de mededeling van 1 juli 2015 op 3 juli nog juist?
  b) Als de informatie in de mededeling al op 2 juli of 3 juli onjuist blijkt te zijn, waarom heeft u dan de gemeenteraad tot op de dag van vandaag hierover nog niet op de hoogte gebracht?
 6. Was het nieuwe DTZ taxatierapport ( 74 pagina's ), dat twee dagen later (3 juli) wél wordt ingebracht in het kort geding, onderdeel van de documenten voor de besluitvorming van de gemeenteraad op 1 juni 2015? (Graag een duidelijk antwoord, Ja of Nee! )
 7. Was voor het nieuwe DTZ taxatierapport ( 74 pagina's ), dat twee dagen later wél werd ingebracht in het kort geding, ooit enige geheimhouding bekrachtigd door de gemeenteraad? (Graag een duidelijk antwoord, Ja of Nee! )
 8. Is er ooit geheimhouding opgelegd voor het nieuwe taxatierapport van 1 juli?
 9. Kunt u zich voorstellen dat de LST van mening is dat zij ervan op aan moet kunnen dat als u vooraf aan de besluitvorming van de gemeenteraad meer dan 5 keer opschrijft dat het gaat om een taxatierapport in diverse onderliggende stukken van het raadsbesluit dat het dan ook écht moet gaan om een taxatierapport en niet over een marktanalyse? ( Op 1 juli 2015 spreekt u zelfs ook nog van een taxatierapport )
 10. Zes maanden later, 29 februari 2016, komt er dan eindelijk een raadsbrief van wethouder de Ridder waarin staat dat; “DTZ Zadelhoff haar bevindingen in de vorm van het genoemde taxatierapport op 1 juli 2015 heeft aangeleverd bij de gemeente om 18.25 uur. De dagmail van 1 juli was toen helaas al verzonden.”
  a) Bedoelt u met helaas dat u anders wél op 1 juli 2015 de gemeenteraad op de hoogte had gebracht dat er een totaal ander DTZ taxatierapport was aangeleverd wat geen onderdeel is geweest van de besluitvorming en waarvan geheimhouding nooit is bekrachtigd door de gemeenteraad en ondanks dit alles toch dat nieuwe taxatierapport ingebracht zou gaan worden in het kort geding? b) Waarom wekt u de indruk dat u alleen via de dagmail met de raadsleden kunt communiceren? c) Had u op 1 juli, 2 juli of later ook niet gewoon per e-mail met een raadsbrief de gemeenteraad op de hoogte kunnen stellen dat de info in de mededeling van 1 juli 2015 volstrekt niet meer klopte?
 11. a) Vindt B&W dat ze een actieve informatieplicht hebben? (Gemeentewet)
  b) Vindt B&W dat ze altijd juiste en volledige info aan de raad moeten geven?
  c) Vindt B&W dat als er toch iets fout gaat dat dit dan snel, duidelijk en volledig moet worden hersteld?
  d) Waarom is de informatie die op 1 juli 2015 aan de gemeenteraad is verstrekt tot op de dag van vandaag niet snel, duidelijk en volledig gecorrigeerd?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016

Klik hier Klik hier Klik hier Klik hier Klik hier