burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

Voorstel PVDA: Symposium allochtone jongeren en sport is VERKIEZINGSSTUNT !!
Discriminerend en speelt jongeren uit elkaar!!

 

Het initiatiefvoorstel van de PVDA zou geweldig zijn als het voor alle jongeren zou gelden in Tilburg en in geheel Nederland, of ze nou wit, zwart, bruin, groen of geel zijn en de PVDA misbruikt wederom ook hier weer de term allochtonen voor politiek gewin!! Hoe zit het dan moet met kinderen met rood, blond of zwart haar van bijstandsmoeders en de working poor ouders die ook niet de financiële middelen hebben om hun kinderen te laten sporten!

De PVDA behandelt allochtonen als mensen die zelf tot niets in staat zouden zijn.

Waarom de allochtonen en autochtonen weer apart vernoemen terwijl de jongeren dat zelf ook niet willen, het zijn verdomme gewoon Nederlanders jongeren en hier zijn het gewoon Tilburgerse jongeren met dezelfde rechten en plichten. Waarom deze verdeeldheid zaaien tussen jongeren?

Het probleem van te weinig sporten onder jongeren is breder dan alleen bij allochtonen jongeren. Ik ken trouwens zeer veel allochtonen jongeren die sporter zijn in hart en nieren.

De grote groep allochtonen jongeren wordt ook misselijk van deze dogma's van met name de PVDA en het enigste voordeel wat ze erin zien is dat ze eventueel gratis kunnen gaan sporten. Zo probeert de politiek een deel van de allochtonen te misbruiken zoals ze ook vroeger via de vakbonden onze goedgelovige ouders en grootouders voor de gek hebben gehouden!!

En jawel hoor als je het voorstel goed leest is het belangrijkste voor de PVDA en ik citeer:

"Tevens vraagt de fractie van de Partij van de Arbeid het College om als gastheer op te willen treden tijdens dit symposium en hiervoor een adequate financiële bijdrage te wil leveren."

De PVDA uit eigen zak een adequate financiële bijdrage willen leveren en het voorstel eind 2006 of begin 2007 laten vallen? Dan ga ik toch denken dat die adequate financiële bijdrage PVDA campagnegeld is zo vlak voor de landelijke verkiezingen om de allochtonen kiezers net zoals bij de plaatselijke verkiezingen op slinkse wijze naar zich toe te trekken??

Kortom ; Symposium allochtone jongeren en sport is VERKIEZINGSSTUNT PVDA !!

beluister hieronder een fragment uit de raadzaal en lees daaronder het voorstel van de PVDA!Fragmenten Raadsvergadering 26 juni '06
Allochtonen en sport
 

 


Initiatiefvoorstel


symposium allochtone jongeren en sport.

 

Inleiding
-------------------

Allochtone jongeren in Nederland sporten te weinig. In 2010 moet deze beweegachterstand zijn ingelopen. De contourennota "van Accommodatie naar participatie" geeft in Tilburg hetzelfde beeld te zien. Mede daarom heeft Tilburg, samen met de steden Eindhoven, Arnhem, Enschede, Zaanstad, Dordrecht en Nijmegen, op 7 juni j.l een overeenkomst getekend om nauw samen te gaan werken met een aantal grote sportbonden. Deze samenwerking vloeit voort uit het programma "Meedoen Allochtone Jeugd Door Sport" van het ministerie van V.W.S. De precieze aanpak om allochtone jongeren meer aan sport te laten doen wordt op lokaal niveau bepaald. De sportbonden selecteren met de gemeenten lokale sportverenigingen en sportscholen om aan het programma mee te doen.

Tilburg is daar al volop mee bezig, getuige de enorme belangstelling van gebonden en ongebonden sporters tijdens het door het sportbedrijf Tilburg op 3 juni j.l georganiseerde evenement Make Your Move in de wijk de Reeshof. Jeugd in de leeftijdcategorie van 9 t.m 18 jaar kon kennis maken van allerlei sporten onder begeleiding van docenten.Tijdens het vervolgtraject komen de meest elementaire sportieve vaardigheden aan bod. Het bijzondere aan dit project is dat ook jeugdzorginstellingen bij deze samenwerking betrokken worden.


Voorstel:.
--------------------

Het aantal gebonden sporters loopt door allerlei oorzaken terug en men ziet een forse toename van het aantal ongebonden sporters. Tevens ziet men dat een grote groep allochtone jongeren niet of nauwelijks aan sporten toe komt. De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat hier voor alle verantwoordelijke disciplines een enorme opdracht ligt. Het is wenselijk dat de steden die de genoemde overeenkomst hebben met elkaar van gedachten wisselen hoe een en ander de komende jaren in de praktijk vorm moeten gaan geven, zodanig dat resultaten echt zichtbaar worden. Tevens kunnen wij ons de vraag stellen hoe verenigingen ingeschakeld gaan worden om de jeugd en vooral de allochtone jeugd daarin te betrekken. Een door en in Tilburg georganiseerd symposium zou daarvoor een uitstekend medium kunnen zijn.

 

In de contourennota "van Accommodatie naar participatie" van het College komt duidelijk naar voren dat de stad Tilburg ook in de toekomst grote sportevenementen naar de stad wil trekken. In 2005 waren EK veldlopen en WK voetbal tot 20 jaar daar al duidelijke voorbeelden van.

De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt het College om te onderzoeken of een dergelijk symposium past in de ambitie en in het toekomstig breedtesportbeleid van de gemeente Tilburg , Tevens vraagt de fractie van de Partij van de Arbeid het College om als gastheer op te willen treden tijdens dit symposium en hiervoor een adequate financiële bijdrage te willen leveren. Samenwerking met de Universiteit van Tilburg, faculteit vrijetijds wetenschappen, zal ongetwijfeld een belangrijke meerwaarde geven. Vanwege de actualiteit is het wenselijk om eind 2006 of zo vroeg mogelijk in 2007 het symposium te laten plaatsvinden.

 

Tilburg 13 juni 2006

 

Bas Wilthagen (PvdA)Raadsbesluit:.
--------------------

De raad van de gemeente Tilburg

- gezien het voorstel van de heer Wilthagen (PvdA);

Besluit:

 

Het college opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om eind 2006, of zo vroeg mogelijk in 2007 in Tilburg een symposium te (laten) organiseren over de bevordering van sportdeelname door allochtone jongeren en de resultaten van het onderzoek op korte termijn aan de raad(scommissie Maatschappij) voor te leggen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

 

De griffier, de voorzitter,Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016